Redins Antikvariat Allmän svensk och nordisk historia. Back to home page

Bibel - Nya testamentet.. Bibelkommissionens utgåva. Sth 1981. SOU 1981:56. (#25565)100:-
ekonomi Prissamverkan och konkurrens.. Betänkande avgivet av Riktprisutredningen. Sthlm 1966. 278 sidor. Häftad. (#176081)145:-
Förslag till psalmbok för svenska kyran.. Avgivet av inom Ecklesiastikdepartementet tillkallade sakkunniga. Sthlm 1936. 320 sidor. Häftad. (#90942)150:-
Hagström, Tony Kreditmarknadens struktur och funktionssätt.. Koncentrationsutredningen II. Akademisk avhandling, Lund 1968. 398 sidor. Häftad. (#184274)175:-
Sjöstrand, Johannes Preliminär redogörelse för huvudresultaten. av 1926 års partiella folkräkning, i vad denna avser barnantalet i bestående äktenskap ingångna efter år 1900. Särtryck ur Betänkande med vissa demografiska utredningar, SOU 1938:24. Sthlm 1938. Sidorna 167-290. Häftad. (#97459)100:-
SOU 1923:29 Den industriella demokratiens problem.. I. Betänkande jämte förslag till lag om driftsnämnder. Sthlm 1923. 240 sidor. Häftad. Främre omslag loss. (#176134)140:-
SOU 1924:11 Utredning beträffande planmässig elektrifiering av landsbygden inom Jämtlands län.. Kungl. Elektrifieringskommitténs meddelanden 15. Sthlm 1924. 32 sidor + 4 stora, utvikbara kartor. Häftad. Stämpel. (#91238)200:-
SOU 1924:29 Utredning beträffande planmässig elektrifiering av landsbygden inom Västerbottens län.. Kungl. Elektrifieringskommitténs meddelanden 20. Sthlm 1924. 30 sidor + 2 stora, utvikbara kartor. Häftad. Stämplad. (#91240)200:-
SOU 1924:35 Ylleindustriens produktionförhållanden.. Utredning, verkställd på uppdrag av Tull- och Traktatkommittén av K.-G. Hagström. Sthlm 1924. 110 sidor. Häftad. (#97381)140:-
SOU 1924:37-38 Betänkande angående tullsystemets verkningar i Sverige före världskriget 1-2. Tull- och Traktatkommiténs utredningar och betänkanden XXXVI. Sthlm 1924. xx,365 + 354 sidor. Del 1 i något nötta omslag och med fuktfläck, del 2 inklistrad i hård pärmar. Stämpel. (#180567)250:-
SOU 1924:46 Utredning beträffande planmässig elektrifiering av landsbygden inom Östergötlands län.. Ingenjör N. Ekwalls utredninger 1. Sthlm 1924. 29 sidor + kartor. Häftad. Stämplad. (#91797)150:-
SOU 1930:3 Skydd för äldre kulturföremål.. Betänkande med förslag avgivet av Kulturskyddssakkunnige. Sthlm 1930. 191 sidor. Häftad. (#97383)160:-
SOU 1931:16 Riktlinjer för vinnande av viss koncentration inom det svenska fångvårdsväsendet.. På offentligt uppdrag utarbetade och framlagda av Sven Hagströmer. Sthlm 1931. vi, 162 sidor. Häftad. SOU 1931:16. (#154223)175:-
SOU 1932:30 Betänkande med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen den 22 juni 1911 (Nr 74) om bankrörelse m.m.. (Avgivet av) 1932 års Banksakkunniga. Sthlm 1932. 116 sidor. Häftad. Stämpel. (#176050)150:-
SOU 1934:52 Betänkande med förslag. till lag om ungdomsfängelse m.m. Avgivet av inom Justitiedepartementet tillkallade sakkunniga. Sthlm 1934. 78 sidor. Häftad. (#97463)120:-
SOU 1935:16 Konjunkturuppsvingets förlopp och orsaker 1932-1934.. (Av Karin Kock.) Sthlm 1935. 106 sidor. Häftad. Stämpel. (#97403)150:-
SOU 1935:18 Betänkande med förslag till lag om arbetsavtal.. Avgivet av inom Socialdepartementet tillkallade sakkunniga. (Kommittén angående privatanställda.) Sthlm 1935. 220 sidor. Häftad. Stämpel. (#176045)170:-
SOU 1935:26 Betänkande med förslag rörande det svenska naturskyddets organisation och statliga förvaltning samt uppgifter för det allmänna naturskyddets verksamhet.. Avgivet av Rutger Sernander. Stockholm 1935. 200 sidor. Häftad. (#203921)200:-
SOU 1935:5 Förslag till ändrade bestämmelser rörande allmänna handlingars offentlighet.. Avgivet av inom Justitiedepartementet tillkallade sakkunniga. Sthlm 1935. 79 sidor. Inklistrad i styva pärmar. Stämpel. (#176051)140:-
SOU 1935:54 Bostadsproduktionssakkunnigas betänkande med förslag till lag om sparföreningar m.m.. Avgivet den 7 november 1935. 218 sidor. Häftad. Stämpel. (#176052)140:-
SOU 1935:6 Åtgärder mot arbetslöshet.. Arbetslöshetsutredningens betänkande II. Sthlm 1935. 338 + 32 sidor. Klotband. Understrykningar med blyerts. Stämpel. (#176164)250:-
SOU 1935:6 Åtgärder mot arbetslöshet.. Arbetslöshetsutredningens betänkande II. Sthlm 1935. 338 + 32 sidor. Klotband. Understrykningar med rödpenna. (#176068)250:-
SOU 1935:65 Betänkande om folkförsörjning och arbetsfred I.. Del I. Förslag. Sthlm 1935. 134 sidor. Häftad. (#180570)120:-
SOU 1936:11 Förslag till Psalmbok för Svenska kyrkan.. Avgivet av inom Ecklesiastikdepartementet tillkallade sakkunniga. Sthlm 1936. 319 sidor. Häftad. (#176114)150:-
SOU 1936:13 Betänkande angående familjebeskattningen.. Avgivet av Befolkningskommissionen. Sthlm 1936. 147 sidor. Häftad. Stämpel. (#176049)140:-
SOU 1936:14 Betänkande angående dels planmässigt sparande och dels statliga bosättningslån.. Avgivet av Befolkningskommissionen. Sthlm 1936. 55 sidor. Häftad. Stämpel. (#176204)110:-
SOU 1936:15 Betänkande angående moderskapspenning och mödrahjälp.. Sthlm 1936. 78 sidor. Häftad. Stämpel. (#176054)125:-
SOU 1936:30 Betänkande med förslag till lagstiftning angående skogar å städer och enskilda tillhöriga flygsandsfält i Hallands län.. Avgivet den 27 juni 1936. 108 sidor. Häftad. Stämpel. (#176005)150:-
SOU 1936:36 Psalmbok för Svenska kyrkan.. Förslag avgivet den 29 febr. 1936, överarbetat av inom Ecklesiastikdepartementet tillkallade sakkunniga. Sthlm 1936. 98 sidor. Häftad. En bearbetning av SOU 1936:11. (#176115)125:-
SOU 1936:48 Betänkande med förslag till lönereglering för lärare vid folk- och småskolor.. Avgivet av 1936 års lärarlönesakkunniga. Sthlm 1936. 204 sidor. Häftad. (#176043)140:-
SOU 1937:12 Arbetslöshetsundersökningen den 31 juli 1936.. Utförd av Statens arbetslöshetskommission. Sthlm 1937. 196 sidor + karta. Häftad. (#97393)165:-
SOU 1937:31 Betänkande med förslag angående inrättande av ett statligt institut för folkhälsan.. Avgivet av tillkallade sakkunniga. Sthlm 1937. 78 sidor + 3 planscher. Häftad. Stämpel. Lite blyertsförstrykningar. (#176208)135:-
SOU 1937:32 Betänkande med utredning och förslag angående dyrortsgrupperingen.. (Avgivet av) 1936 års lönekommitté. Sthlm 1937. 178 sidor. Häftad. (#176042)145:-
SOU 1938:10 Byggnadsindustrien i Sverige.. Utredning och betänkande avgivet av 1934 års byggnadsindustrisakkunniga I. Allmän översikt, yttranden och förslag. Sthlm 1938. 741 sidor. Häftad. Solkiga omslag. Lite blyertsunderstrykningar. (#97432)180:-
SOU 1938:10, 3 & 4. Byggnadsindustrien i Sverige.. Utredning och betänkande avgivet av 1934 års byggnadsindustrisakkunniga I-III. I. Allmän översikt, yttrande och förslag. II. Arbetsgivares och löntagares inkomster. III. Arbetslöshetens omfattning och växlingar. Sthlm 1938. 741 + 198 + 202 sidor. Inbundna i ett halvklotband. Stämpl. (#90889)475:-
SOU 1938:13 Betänkande angående förvärvsarbetande kvinnors rättsliga ställning vid äktenskap och barnsbörd.. Avgivet av Befolkningskommissionen. Sthlm 1938. 52 sidor. Häftad. Stämpel. (#176199)110:-
SOU 1938:15 Betänkande angående "landsbygdens avfolkning".. Avgivet av Befolkningskommissionen. Sthlm 1938. 208 + 89 sidor. Häftad. Stämpel. (#97377)200:-
SOU 1938:19 Yttrande med socialetiska synpunkter på befolkningsfrågan.. Avlämnat av Befolkningskommissionen. Sthlm 1938. 52 + 10 sidor. Häftad. Stämpel. Lite blyertsförstrykningar. (#90914)130:-
SOU 1938:2 Förslag till revision av den svenska kyrkohandboken.. Avgivet av Erling Eidem. Sthlm 1938. 303 sidor. Häftad. Blyertsnoteringar. (#184442)145:-
SOU 1938:20 Betänkande angående barnkrubbor och sommarkolonier m.m.. Avgivet av Befolkningskommissionen. Sthlm 1938. 76 + 16 sidor. Häftad. Stämpel. (#176196)140:-
SOU 1938:59 Betänkande med förslag till förordning angående yrkesmässig biltrafik m.m.. Avgivet av 1936 års trafikutredning. Sthlm 1938. 385 sidor. Häftad. Stämpel. (#176197)175:-
SOU 1938:7 Betänkande angående barnbeklädnadsbidrag m.m.. Avgivet av Befolkningskommissionen. Sthlm 1938. 133 + 18 sidor. Häftad. Stämpel. (#176198)145:-
SOU 1939:13-14 Rationaliseringsutredningens betänkande I-II.. I. Motiv och förslag. II. Verkställda undersökningar. Sthlm 1939. 257 + 550 sidor. Häftade. 2 volymer. Stämpl. (#97368)250:-
SOU 1939:26 Förslag till familjebidragslag m.m.. Sociala försvarsberedskapskommittén Betänkande del 1. Sthlm 1939. 75 sidor. Häftad. (#90908)150:-
SOU 1939:43 Betänkande med utredning och förslag angående rekryteringen av försvarsväsendets officerskårer m.m.. Avgivet av Försvarsdepartementet tillkallade utredningsmän. Sthlm 1939. 283 sidor. Häftad. (#189156)150:-
SOU 1940:16 Efterfrågan på jordbruksprodukter och dess känslighet för pris- och inkomstförändringar.. En ekonomisk-statistisk studie av Herman Wold. Verkställd på uppdrag av 1938 års jordbruksutredning. Sthlm 1940. 144 sidor. Häftad. Stämpel. (#97453)150:-
SOU 1940:22 Statistisk undersökning angående kommunernas ålderdomshem.. Sociavårdskommitténs betänkande I. Sthlm 1940. 98 sidor. Häftad. stämpel. (#176021)110:-
SOU 1940:38 Betänkande och förslag angående värntjänstutbildning för skolungdom.. Avgivna av värntjänstutbildnings-sakkunniga. Illustrerad. Sthlm 1940. 158 sidor. Häftad. Lite blyertsförstrykningar. (#176015)150:-
SOU 1940:39 Förslag till revision av den svenska kyrkohandboken.. Avgivet av Tor Andrae. Sthlm 1940. 185 sidor. Häftad. (#176144)145:-
SOU 1941:2 Betänkande med förslag rörande restaureringen av Uppsala domkyrka.. Sthlm 1941. 82 sidor + 16 planscher. Häftad. (#27729)150:-
SOU 1941:4 Utredning angående byggnadskostnaderna.. Betänkande avgivet av 1940 års byggnadskostnadssakkunniga. Sthlm 1941. 386 sidor. Häftad. Blyertsförstrykningar. (#97449)200:-
SOU 1941:5-6 Betänkande med allmänna riktlinjer för åstadkommande av tidigare inbetalning av utskylder I-II.. Sthlm 1941. 522 + 143 sidor. Häftad. 2 volymer. Stämplar. (#176202)200:-
SOU 1942:2 Betänkande med förslag till lag med särskilda bestämmelser om begränsning av vinstutdelning från aktiebolag.. Avgivet av Sakkunniga tillkallade inom Finansdepartementet. Sthlm 1942. 22 sidor. Häftad. Stämpel. (#176017)100:-
SOU 1942:29 Förslag till ändrad bidragsförskottslag m.m.. Socialvårdskommitténs betänkande IV. Sthlm 1942. 82 sidor. Häftad. Stämpel. (#176027)120:-
SOU 1942:3 Promemoria rörande bostadsförsörjningen.. Utarbetad av Alf Johansson. Sthlm 1942. 77 sidor. Häftad. (#90884)150:-
SOU 1942:31 Betänkande med förslag till skärpt bestraffning av falskdeklaration m.m.. Avgivet av inom Finansdepartementet tillkallade sakkunniga. Sthlm 1942. 99 sidor. Häftad. (#90906)150:-
SOU 1942:33. Betänkande med förslag rörande ändring av gällande bestämmelser i fråga om prästutbildningen.. Avgivet av Yngve Brilioth. Stockholm m1942. 177 sidor. Häftad. (#181705)150:-
SOU 1942:34 Betänkande med förslag till omläggning av den kommunala beskattningen m.m.. Del I. Den kommunala beskattningem. (Avgivet av) Kommunalskatteberedningen. Sthlm 1942. 654 sidor. Häftad. Stämpel. (#176046)180:-
SOU 1942:45 Statistisk undersökning angående barnhemmen.. Socialvårdskommitténs betänkande V. Sthlm 1942. 96 sidor. Häftad. (#176047)120:-
SOU 1942:52 Promemoria angående förutsättningar för och verkningarna av en engångsskatt å förmögenhet i Sverige.. Utarbetad av Erik Lindahl. Sthlm 1942. 82 sidor. Häftad. Stämpel. (#176200)150:-
SOU 1942:56 Utredning och förslag angående Socialvårdens organisation m.m.. Socialvårdskommitténs betänkande VI. Sthlm 1942. 223 sidor + kartor. Häftad. (#176014)150:-
SOU 1944:17 Betänkande med förslag till åtgärder för främjandet av litteraturtjänsten inom de tekniska fackområdena.. Avgivet av inom Ecklesiastik- och Handelsepartementen tillkallade sakkunniga. Sthlm 1944. 165 sidor. Häftad. Stämpel. (#176019)140:-
SOU 1944:19 Om inrättande av ett samhällsvetenskapligt forskningsråd.. Betänkande avgivet av tillkallade sakkunniga. Sthlm 1944. 23 sidor. Häftad. Stämpel. (#176034)100:-
SOU 1944:33 Socialvårdens omfattning och kostnader efter 1930.. En statistisk översikt utarbetad av 1941 års befolkningsutredning. Sthlm 1944. 69 sidor. Häftad. Stämpel. (#176033)120:-
SOU 1944:46 Betänkande med förslag till lag om ändring av vissa delar av lagen den 18 juni 1926 om delning av jord å landet samt lag om sammanläggning av fastigheter å landet m.m.. Avgivet av Fastighetsbildningssakkunniga. Sthlm 1944. 294 sidor. Häftad. (#176136)170:-
SOU 1944:50 Strafflagberedningens betänkande. angående verkställigheten av frihetsstraff m.m. Sthlm 1944. 388 sidor. Häftad. (#97445)200:-
SOU 1944:56. Betänkande med förslag angående den statsunderstödda torrläggningsverksamheten.. Avgivet av 1942 års torrläggningssakkunniga. Sthlm 1944. 307 sidor + diagram. Häftad. Saknar främre omslag. (#178385)150:-
SOU 1945:14 Socialpolitikens ekonomiska verkningar.. Frågeställningar och riktlinjer. En undersökning av Carsten Welinder utförd på uppdrag av 1941 års befolkningsutredning. Sthlm 1945. 113 sidor. Häftad. Stämpel. (#97440)150:-
SOU 1945:23 Statistisk undersökning angående folkpensionärernas bostadsförhållanden m.m.. Socialvårdskommitténs betänkande X. Sthlm 1945. 108 sidor. Häftad. Stämpel. (#176035)130:-
SOU 1945:47 Betänkande om skolmåltiderna.. Avgivet av 1941 års befolkningsutredning. Sthlm 1945. 322 sidor + karta. Häftad. (#90902)150:-
SOU 1946:1 Betänkande angående rundradion i Sverige.. Dess aktuella behov och riktlinjer för dess framtida verksamhet. Avgivet av inom kommunikationsdepartementet tillkallade sakkunniga. Sthlm 1946. 167 sidor. Häftad. (#97434)200:-
SOU 1946:15 Skolpliktens skolformer.. 2. Folkskolan. B. Förslag till undervisningsplaner. 1940 års Skolutrednings betänkande och utredningar IV. 253 sidor. Häftad. (#176020)150:-
SOU 1946:18 PM angående utvecklingsplanering på jordbrukets område.. Utredning verkställd på uppdrag av 1942 års Jordbrukskommitté. 252 sidor. Häftad. SOU 1946:18. (#90876)150:-
SOU 1946:23 Utredning och förslag angående moderskapsbidrag.. Socialvårdskommitténs betänkande XII. Sthlm 1946. 115 sidor. Häftad. Stämpel. (#176038)130:-
SOU 1946:48 Betänkande med förslag till statliga löneplaner m.m.. 1945 års Lönekommitté I. Sthlm 1946. 240 sidor. Häftad. 6 sidor med understrykningar med rödpenna. (#176016)120:-
SOU 1946:53 Betänkande om befolkningspolitikens organisation m.m.. Avgivet av 1941 års befolkningsutredning. Sthlm 1946. 70 sidor. Häftad. Stämpel. (#176022)110:-
SOU 1946:79 Betänkande med förslag till omläggning av den direkta statsbeskattningen samt angående kvarlåtenskapsskatt m.m.. 1945 års statsskatteberedning. Sthlm 1946. 456 sidor. Häftad. (#176024)175:-
SOU 1947:21 Utredning och förslag angående särskilda barnbidrag och bidragsförskott m.m.. Socialvårdskommitténs betänkande XV. Sthlm 1947. 114 sidor. Häftad. Stämpel. (#176025)140:-
SOU 1947:23 Betänkande med förslag till statens allmänna avlöningsreglemente m.m.. 1945 års lönekommitté II. Sthlm 1947. 289 sidor. Häftad. (#176012)150:-
SOU 1947:27 Betänkande med förslag till ändrad ordning beträffande vissa helgdagar.. Sthlm 1947. 75 sidor. Häftad. (#180559)110:-
SOU 1947:33 Redogörelse i sammandrag för. utredning rörande planering av jordbruket och skogsbruket i Nedertorneå kommun. På uppdrag ... verkställd av H. Wetterhall ... Sthlm 1947. 177 sidor + karta. Häftad. Stämpel. (#91259)150:-
SOU 1947:46 Betänkande angående familjeliv och hemarbete.. Avgivet av utredningen för hem- och familjefrågor. Sthlm 1947. 320 sidor. Häftad. (#91018)150:-
SOU 1948:17 Betänkande angående utbildning av sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal I.. 1946 års kommitté för sjuksköterskeutbildningen. Sthlm 1948. 228 sidor. Häftad. Blyertsunderstrykningar. (#176036)125:-
SOU 1948:42 Betänkande och förslag angående studentsociala stödåtgärder.. Avgivet av 1946 års utredning om den högre utbildningens demokratisering - Studentsociala utredningen. Sthlm 1948. 292 sidor. Häftad. (#176011)150:-
SOU 1949:1 Norrlandskommitténs principbetänkande 1. Norrländska utvecklingslinjer.. Stockholm 1949. 303 sidor. Häftad. Lite blyerts. (#210275)150:-
SOU 1949:12 Utredning rörande folkpensionärernas bostadsförhållanden och bostadskostnader.. Avgiven av inom Kungl. Socialdepartementet tillkallade sakkunniga. Sthlm 1949. 94 sidor. Häftad. (#176029)140:-
SOU 1949:2 Norrlandskommitténs principbetänkande 2. Särskilda utredningar.. Stockholm 1949. 194 sidor. Häftad. (#210276)150:-
SOU 1949:20 Betänkande med förslag till religionsfrihetslag m.m.. Dissenterlagskommittén. Sthlm 1949. xlviii,390 sidor. Häftad. 6 sidor med understrykningar med rödpenna. (#176031)150:-
SOU 1949:47 Betänkande med förslag till ändrade bestämmelser rörande beskattning av äkta makar.. (Avgivet av) Sambeskattningssakkunniga. Sthlm 1949. 332 sidor. Häftad. Solkig och med understrykningar med rödpenna. (#176039)110:-
SOU 1950:48 Kvinnas behörighet till kyrkliga ämbeten och tjänster.. Sthlm 1950. 126 sidor. Häftad. (#176139)125:-
SOU 1950:7 Betänkande med förslag till vissa ändringar i uppbördsförfarandet.. 1949 års uppbördssakkunniga I. Sthlm 1950. 112 sidor. Häftad. (#176097)110:-
SOU 1951:10 Sjöfartsförbindelserna mellan Gotland och fastlandet.. Utredning och förslag av 1945 års Gotlandskommitté. Sthlm 1951. 171 sidor + planscher (fartygsritningar). Häftad. Stämpel. (#91318)150:-
SOU 1951:21 Kejnekommissionens utredning.. Sthlm 1951. 323 sidor. Häftad. (#90940)150:-
SOU 1951:21 Kejnekommissionens utredning.. Sthlm 1951. 323 sidor. Häftad. Blyertsförstrykningar. (#97625)125:-
SOU 1951:21 Kejnekommissionens utredning.. Sthlm 1951. 323 sidor. Klotband. (#189068)175:-
SOU 1951:51 Betänkande angående den statliga direkta beskattningen.. (Avgivet av) 1949 års skatteutredning. Sthlm 1951. 400 sidor. Stämpel. Tejpbit på ryggen. (#176096)150:-
SOU 1951:55 Betänkande med utredning och förslag. angående sammanförande och organisation av i Stockholm befintliga arkeologiska samlingar från medelhavsländerna, Främre Orienten och Östasien. Avgivet av Sigurd Curman. Sthlm 1951. 50 sidor + planscher. Häftad. (#91010)150:-
SOU 1951:6 Näringslivets lokalisering.. Betänkande avgivet av utredningen angående näringslivets lokalisering. Sthlm 1951. 245 sidor. Häftad. (#90980)150:-
SOU 1952:45 Bestämmelser och praxis rörande statens budget.. Redogörelse avgiven av 1948 års budgetutredning. Sthlm 1952. 224 sidor. Häftad. (#176067)150:-
SOU 1952:8 Folkomröstningsinstitutet i Schweiz.. En undersökning gällande huvudsakligen tiden efter år 1918 av Elis Håstad. Bilaga 1 till 1950 års folkomröstnings- och valsättsutrednings betänkande II. Sthlm 1952. 216 sidor. Häftad. Dedikation. (#140547)150:-
SOU 1953:11 Betänkande med förslag. till allmänna riktlinjer för den territoriella pastoratsindelningen och församlingsprästerliga organisationen m.m. Avgivet av Pastoratsindelningssakkunniga. Sthlm 1953. 350 sidor. Häftad. (#90950)150:-
SOU 1953:3 Betänkande med förslag. till åtgärder för stödjande av hästaveln m.m. Avgivet av 1951 års hästavelsutredning. Sthlm 1953. 77 sidor. Häftad. Stämplad. (#91817)150:-
SOU 1954:18 Förslag till förenkling av vissa beskattningsregler.. Betänkande av 1950 års skattelagssakkunniga. Sthlm 1954. 79 sidor. Häftad. Stämpel. (#176098)110:-
SOU 1954:19 Förslag till ändrad företagsbeskattning.. Avgivet av Företagsbeskattningskommittén. Sthlm 1954. 417 sidor. Häftad. Stämpel. (#176091)150:-
SOU 1955:20 Det döva barnens språk- och talutveckling.. Betänkande avgivet av utredningen rörande de nya vetenskapliga rönen på audiologiens och audiometriens område i vården av döva barn. Sthlm 1955. 87 sidor. Häftad. (#176189)125:-
SOU 1956:17 Fiskeområde.. Betänkande avgivet av Kungl. Fiskeristyrelsen med statens fiskeriförsök. Sthlm 1956. 106 sidor. Häftad. Stämplad. (#91811)150:-
SOU 1956:26 Byggnadsminnen.. Förslag avgivet av Byggnadsminnesutredningen. Sthlm 1956. 156 sidor inkl. planscher. Häftad. (#176137)170:-
SOU 1956:3 Restaurering av Uppsala domkyrka.. Förslag avgivet av Uppsala domkyrkas restaureringssakkunniga. Illustrerad. Sthlm 1956. 170 sidor. Häftad. (#176142)150:-
SOU 1956:30 Prästvalslag.. Betänkande avgivet av 1950 års prästvalskommitté. Sthlm 1956. 204 sidor. Häftad. (#176138)135:-
SOU 1956:53 och 1957:10 Balanserad expansion.. + Bilagor: Särskilda utredningar. Betänkande avgivet av 1955 års långtidsutredning. Sthlm 1956-57. 240 + 197 sidor. Häftade. 2 volymer. Stämplar. (#176094)200:-
SOU 1957:19 och 27. Biskopsvalskommitténs betänkande del I-II.. I. Biskopsval. II. Ärkebiskopsval. Sthlm 1957. 129 + 47 sidor. Häftade. 2 volymer. (#176141)150:-
SOU 1957:24 Den akademiska undervisningen.. Forskarrekryteringen. 1955 års universitetsutredning I. Sthlm 1957. 223 sidor. Häftad. (#91006)150:-
SOU 1959:14 Reviderad nationalbudget för år 1959.. Sthlm 1959. 112 sidor. Häftad. Stämpel. (#176088)110:-
SOU 1959:3 Preliminär nationalbudget för år 1959.. Sthlm 1959. 131 sidor. Häftad. Stämpel. (#176090)110:-
SOU 1959:33 Organisatoriska riktlinjer för svensk statistik. Utredning och förslag av 1956 års statistikkommitté. Sthlm 1959. 198 sidor. Häftad. Stämpel. (#176089)145:-
SOU 1959:44 Praktiska gymnasier.. Betänkande avgivet av Stellan Arvidson. Sthlm 1959. 68 sidor. Häftad. Blyertsförstrykningar. (#176184)80:-
SOU 1960:30 Objektiviteten vid forskning och försök på växtnäringsområdet.. Utredning verkställd av särskilt förordnad utredningsman. Sthlm 1960. 324 sidor. Häftad. Stämpel. (#176192)140:-
SOU 1960:35 Socialförsäkringens organisation.. Socialförsäkringens administrationsnämnds betänkande II. Sthlm 1960. 313 sidor. Häftad. (#176099)150:-
SOU 1960:5 Förslag till namnlag.. Betänkande avgivet av Namnrättskommittén. sthlm 1960. 362 sidor. Häftad. 4 sidor missfärgade av tidningsurklipp. (#176117)175:-
SOU 1961:17 Hjälpmedel i skolarbetet.. Betänkande avgivet av 1957 års skolberedning. Sthlm 1961. 244 sidor. Enstaka blyertsförstrykningar. Häftad. (#180579)135:-
SOU 1961:2 Sparstimulerande åtgärder.. Betänkande av utredningen om sparstimulerande åtgärder. Sthlm 1961. 121 sidor. Häftad. (#176107)120:-
SOU 1961:30 Grundskolan.. Betänkande avgivet av 1957 års skolberedning VI. Sthlm 1961. 881 sidor. Häftad. (#180583)170:-
SOU 1961:31 Läroplaner för grundskola och fackskolor.. Förslag avgivet av 1957 års skolberedning VII. Sthlm 1961. 388 sidor. Häftad. (#180580)150:-
SOU 1961:40 Länsindelningen inom Stockholms- och Göteborgsområdena.. Betänkande avgivet av 1959 års länsindelningsutredning. Sthlm 1961. 384 sidor + kartor. Häftad. (#176069)180:-
SOU 1962:29 Säkerhetsinspektion av motorfordon och släpvagnar.. Betänkande avgivet av 1960 års utredning angående kontrollbesiktning av bilar m.m. Sthlm 1962. 101 sidor. Häftad. Gem-märke. (#176078)140:-
SOU 1962:36 Naturen och samhället.. Betänkande avgives av 1960 års naturvårdsutredning. Stockholm 1962. 440 sidor. Häftad. Stämpel. (#208359)150:-
SOU 1963:22 Kraven på gymnasiet.. Undersökningar vid universitet och högskolor, i förvaltning och näringsliv av Urban Dahllöf. 1960 års gymnasieutredning II. Sthlm 1963. 367 sidor. Häftad. (#180577)150:-
SOU 1963:26 Religionens betydelse som samhällsfaktor.. Möjligheter och metoder för en sociologisk undersökning. 1958 års utredning kyrka-stat I. Sthlm 1963. 211 sidor. Häftad. (#176153)135:-
SOU 1963:27 Trafikmål.. Betänkande avgivet av Trafikmålskommittén. Sthlm 1963. 237 sidor. Häftad. (#176083)140:-
SOU 1963:39 Kyrkor och samfund i Sverige.. Omfattning och verksamhet. 1958 års utredning Kyrka-Stat. Sth 1963. 308 sidor. Häftad. (#9788)100:-
SOU 1963:41 Specialutredningar om gymnasiet.. 1960 års gymnasieutredning III. 318 sidor. Häftad. (#180576)150:-
SOU 1963:42 Ett nytt gymnasium.. 1960 års gymnasieutredning IV. Sthlm 1963. 949 sidor. Häftad. Bläckförstrykningar. (#180565)140:-
SOU 1963:50 Fackskolan.. Betänkande avgivet av Fackskoleutredningen. Sthlm 1963. 782 sidor. Häftad. (#180563)180:-
SOU 1964:13 Religionsfrihet.. 1958 års utredning kyrka-stat: III. Sthlm 1964. 594 sidor. Häftad. (#91012)150:-
SOU 1964:15 Utlåtande av juristkommissionen i Wennerströmaffären.. Sthlm 1964. 117 sidor. Häftad. (#90948)120:-
SOU 1964:2. Indexlån del II.. Betänkande avgivet av Värdesäkringskommittén. Sthlm 1964. 526 sidor. Häftad. (#176056)160:-
SOU 1964:24 Behandlingsforskning vid ungdomsvårdsskolorna.. Sthlm 1964. 279 sidor. Häftad. (#176188)145:-
SOU 1964:37 Lantbrukets strukturutveckling.. Undersökning utförd på uppdrag av 1960 års jordbruksutredning av dess strukturgrupp. Sthlm 1964. 151 sidor. Häftad. (#90904)150:-
SOU 1964:58 Aktion mot ungdomsbrott.. En modell för försöksverksamhet. Betänkande av utredningen angående försöksverksamhet mot ungdomsbrottsligheten. Sthlm 1964. 323 sidor. Häftad. (#176171)150:-
SOU 1964:58 Aktion mot ungdomsbrott.. En modell för försöksverksamhet. Betänkande av utredningen angående försöksverksamhet mot ungdomsbrottsligheten. Sthlm 1964. 323 sidor. Häftad. 2 sidor med bläckförstrykningar i marginalen. (#176193)125:-
SOU 1965:10 Antikvitetskollegiet.. Centralorgan för svensk kulturminnesvård. Betänkande avgivet av antikvarieutredningen. Sthlm 1965. 281 sidor. Häftad. (#91014)150:-
SOU 1965:13 Rättegångshjälp.. Betänkande med reviderat förslag till lag om rättegångshjälp m.m. av tillkallade utredningsmän. Sthlm 1965. 166 sidor. Häftad. (#176106)145:-
SOU 1965:36 Sveriges släktnamn 1965.. Förteckning utarbetad inom Patent- och registreringsverket. Sthlm 1965. 490 sidor. Häftad. (#135274)170:-
SOU 1966:1 Svensk ekonomi 1966-1970.. Med utblick mot 1980. 1965 års långtidsutredning. Huvudrapport. Sthlm 1965. 294 sidor. Häftad. (#91020)150:-
SOU 1966:40 Arbetspsykologisk verksamhet.. Betänkande av 1962 års arbetspsykologutredning. Sthlm 1966. 114 sidor. Häftad. (#176185)100:-
SOU 1966:44 Bostadspolitiskt kreditstöd.. Betänkande avgivet av bostadspolitiska kommittén. Sthlm 1966. 474 sidor. Häftad. (#176080)170:-
SOU 1966:48 Prissamverkan och konkurrens.. Betänkande avgivet av Riktprisutredningen. Sthlm 1966. 278 sidor. Häftad. (#176081)145:-
SOU 1966:61 Offentlighet och sekretess.. Offentlighetskommitténs betänkande. Lagförslag med motiv + Bilagor. Sthlm 1966. 251 + 287 sidor. Häftade. 2 volymer. (#176085)200:-
SOU 1966:67-68 Forskarutbildning och forskarkarriär.. Betänkande med bilagor, avgivet av 1963 års forskarutredning. Sthlm 1966. 408 + 289 sidor. Häftade. 2 volymer. (#91027)130:-
SOU 1966:71 Otillbörlig konkurrens.. Betänkande av utredningen om illojal konkurrens. Sthlm 1966. 382 sidor. Häftad. Lite blyertsförstrykningar i marginalen. (#176095)160:-
SOU 1967:14 Skolans arbetstider.. Betänkande avgivet av skolarbetstidsutredningen. Sthlm 1967. 403 sidor. Häftad. (#176169)150:-
SOU 1968:11 Svenska kyrkan och staten.. Slutbetänkande (av) 1958 års utredning kyrka-stat: XI. Sthlm 1968. 251 sidor. Häftad. (#91016)150:-
SOU 1968:12 Förvaltning av kyrklig jord m.m.. Betänkande avgivet av 1960 års ecklesiastika boställesutredning. Sthlm 1968. 251 sidor + karta. Häftad. (#180569)160:-
SOU 1968:13 Fritidsfisket.. Betänkande med förslag till åtgärder från statens sida för att främja fritidsfisket. Avgivet av Fritidsfiskeutredningen. Sthlm 1968. 170 sidor. Häftad. Stämplad. (#91815)150:-
SOU 1968:25 Studieprognos och studieframgång.. Av Sixten Marklund, Stan Henrysson och Rolf Paulin. Kompetensutredningen III. Sthlm 1968. 246 sidor. Häftad. (#176146)150:-
SOU 1968:42 Förslag till predikotexter ur Gamla Testamentet.. För kyrkoårets sön- och helgdagar. Perikopkommittén för gammaltestamentliga texter. Sthlm 1968. 46 sidor. Häftad. (#90988)150:-
SOU 1968:5 Industrins struktur och konkurrensförhållanden.. Koncentrationsutredningen III. Sthlm 1968. 334 sidor. Häftad. (#176183)165:-
SOU 1968:58 Konsumentupplysning.. Principer och riktlinjer. Betänkande av 1963 års konsumentupplysningskommitté. Sthlm 1968. 221 sidor. Häftad. Stämpel. (#176101)140:-
SOU 1968:63 Huvudmannaskapet för de gymnasiala skolformerna.. Betänkande avgivet av Huvudmannautredningen. Sthlm 1968. 109 sidor. Häftad. (#176174)110:-
SOU 1968:65 Nyöversättning av Nya testamentet.. Behov och principer. Betänkande avgivet av 1963 års bibelkommitté. Sthlm 1968. 646 sidor. Häftad. (#90954)150:-
SOU 1969:14 Filmen - censur och ansvar.. Betänkande avgivet av Filmcensurutredningen. Sthlm 1969. 185 sidor + planscher. Häftad. (#97389)150:-
SOU 1969:18 Ett renare samhälle.. Betänkande och förslag av Kommittén för ett renare samhälle. Sthlm 1969. 193 sidor. Häftad. (#97391)150:-
SOU 1969:48 Vidgad samhällsinformation.. Betänkande avgivet av informationsutredningen. Sthlm 1969. 118 sidor. Häftad. (#176102)120:-
SOU 1969:49 Lokaliserings- och regionalpolitik.. Delbetänkande avgivet av 1968 års lokaliseringsutredning. Sthlm 1969. 292 sidor. Häftad. Lite bläckunderstrykningar. (#90976)150:-
SOU 1969:60 Internationell äktenskaps- och arvsrätt.. Betänkande avgivet av Familjerättskommittén. Sthlm 1969. 284 sidor. Häftad. (#176105)150:-
SOU 1970:20 Behörighet, meritvärdering, studieprognos.. Specialundersökningar av kompetensfrågor. Betänkande V avgivet av kompetensutredningen. Sthlm 1970. 376 sidor. Häftad. (#176181)150:-
SOU 1970:21 Vägar till högre utbildning.. Behörighet och urval. Betänkande VI:1 avgivet av kompetensutredningen. Sthlm 1970. 319 sidor. Häftad. (#176176)150:-
SOU 1970:25 Aspirationer, möjligheter och skattemoral.. En rättssociologisk undersökning av deklaranter. Akademisk avhandling av Joachim Vogel. Betänkande avgivet av Skattestrafflagutredningen. Sthlm 1970. 232 sidor. Häftad. (#176152)160:-
SOU 1970:3 Balanserad regional utveckling.. Delbetänkande avgivet av expertgruppen för regional utredningsverksamhet (ERU). Sthlm 1970. 237 sidor. Häftad. (#90974)150:-
SOU 1970:41 Företag och Samhälle.. Del 1. Förslag med motiv samt bilagor. Betänkande avgivet av samarbetsutredningen. Sthlm 1970. 417 sidor. Häftad. (#176062)165:-
SOU 1970:71 Svensk ekonomi 1971-1975 med utblick mot 1990.. 1970 års långtidsutredning. Huvudrapport. Sthlm 1970. 339 sidor. Häftad. Lite bläckförstrykningar. (#176073)125:-
SOU 1971:37 Konsumentpolitik - riktlinjer och organisation.. Betänkande avgivet av konsumentutredningen. Sthlm 1971. 276 sidor. Häftad. (#176123)150:-
SOU 1971:46 Teknisk översyn av kapitalbeskattningen. Slutbetänkande avgivet av Kapitalskatteberedningen, Sthlm 1971. 264 sidor. Häftad. (#176007)160:-
SOU 1971:61 Val av utbildning och yrke.. Grundskola och gymnasieskola av Jarl Bengtsson. Universitet och högskolor av Bengt Gessner, Ann-Mari Sellberg och Levi Svenningsson. Rapporter från undersökningar genomförda av 1968 års utbildningsutredning 2. Sthlm 1971. 282 sidor. Häftad. (#176175)150:-
SOU 1971:91 Samhällsinsatser på läromedelsområdet. Läromedelsutredningen 4.. Stockholm 1971. 304 sidor. Häftad. (#217298)150:-
SOU 1972:20 Läs- och bokvanor i fem svenska samhällen.. Litteraturutredningens läsvanestudier. Separat bilagedel 1 till litteraturutredningens huvudbetänkande. Sthlm 1972. 707 sidor. Häftad. (#90958)150:-
SOU 1972:23 Högre utbildning - regional rekrytering och samhällsekonomiska kalkyler.. Regional rekrytering till universitet och högskolor under 1960-talet av Einar Holm och Nils Häggström. Samhällsekonomiska kalkyler för lägre utbildning av Leif Magnusson och Svend Tychsen. Rapporter från undersökningar genomförda av 1968 års utbildningsutredning 4. Sthlm 1972. 207 sidor. Häftad. (#176145)150:-
SOU 1972:31 Lag om hälso- och miljöfarliga varor.. Betänkande avgivet av Miljökontrollutredningen. Sthlm 1972. 260 sidor. Häftad. (#176060)150:-
SOU 1972:36-38 Samhälle och trossamfund.. Slutbetänkande + Bilaga 1-20 avgivet av 1968 års beredning om stat och kyrka. Sthlm 1972. 218 +223 + 88 sidor. Häftade. 3 volymer. (#176143)200:-
SOU 1972:60 Beskattade förmåner vid sjukdom och arbetslöshet m.m.. Betänkande avgivet av sjukpenningutredningen. Sthlm 1972. 254 sidor. Häftad. (#176127)150:-
SOU 1972:61 Försök med bibliotek.. Litteraturutredningens biblioteksstudier. Separat bilagedel 2 till litteraturutredningens huvudbetänkande. Sthlm 1972. 571 sidor. Häftad. (#90962)150:-
SOU 1973:12 Försöksverksamhet med yrkesteknisk högskoleutbildning.. Betänkande av 1968 års utbildningsutredning. Sthlm 1973. 178 sidor. Häftad. (#182402)140:-
SOU 1973:3 Högskolan.. Sammanfattning av förslag av 1968 års utbildningsutredning. Sthlm 1973. 106 sidor. Häftad. (#176178)100:-
SOU 1973:47 Högskolornas förvaltning.. Betänkande av 1968 års utbildningsutredning. Sthlm 1973. 130 sidor. Häftad. (#176182)125:-
SOU 1973:54 Professorstillsättning.. Betänkande av en inom utbildningsdepartementet tillkallad utredning. Sthlm 1973. 138 sidor. Häftad. (#90992)125:-
SOU 1974:33 Att översätta Gamla testamentet.. Texter, kommentarer, riktlinjer. Betänkande av 1971 års bibelkommitté för Gamla testamentet. Sth 1974. 276 sidor. (#41701)125:-
SOU 1974:35 Spridning av kemiska medel.. Betänkande avgivet av utredningen om spridning av kemiska medel. Stockholm 1974. 313 sidor. Häftad. Stämpel. Några bläckförstrykningar. (#208360)140:-
SOU 1975:100 Samerna i Sverige.. Stöd åt språk och kultur. Bilagor. Betänkande av sameutredningen. 487 sidor. Häftad. Stämpel. Endast bilagor. (#90923)150:-
SOU 1975:19 Konsumentskydd på låsområdet.. Betänkande avgivet av låsutredningen. Sthlm 1975. 219 sidor. Häftad. (#176125)145:-
SOU 1975:26 Forskningsråd.. Betänkande avgivet av forskningsrådsutredningen. Sthlm 1975. 490 sidor. Häftad. (#90968)175:-
SOU 1975:41 Kommunal demokrati.. Huvudbetänkande. Sthlm 1975. 485 sidor. Häftad. Bläckunderstrykningar. (#90972)150:-
SOU 1975:50 Internationella koncerner i industriländer.. Samhällsekonomiska aspekter. Betänkande av Koncentrationsutredningen. Sthlm 1975. 324 sidor. Häftad. (#176070)160:-
SOU 1975:50 Internationella koncerner i industriländer.. Samhällsekonomiska aspekter. Betänkande av Koncentrationsutredningen. Sthlm 1975. 324 sidor. Häftad. Understrykningar med bläck. (#176071)125:-
SOU 1975:99-100 Samerna i Sverige.. Stöd åt språk och kultur. Betänkande av sameutredningen samt Bilagor. Sth 1975. 242 + 487 sidor. Häftad. 2 volymer. (#42625)200:-
SOU 1976:68 Moderna arkivmedier.. Beständighet, förvaring, tillhandahållande. Betänkande av Dataarkiveringskommittén. Sthlm 1976. 337 sidor. Häftad. (#91022)150:-
SOU 1977:45 Information vid kriser.. Raport från Arbetsgruppen för informationsberedskap för fredskris på energiområdet. Sthlm 1977. 240 sidor. Häftad. (#91316)150:-
SOU 1977:52 Forskningspolitik.. Betänkande av forskningsrådsutredningen. Sthlm 1977. 352 sidor. Häftad. (#90996)150:-
SOU 1977:53 Sektorsanknuten forskning och utveckling.. Sex fallstudier. Expertbilaga 1 till SOU 1977:52 Forskningspolitik. Sthlm 1977. 111 sidor. Häftad. (#90994)150:-
SOU 1977:54 Information om pågående forskning.. Registrering av svensk FoU. Expertbilaga 2 till SOU 1977:52, Forskningspolitik. Sthlm 1977. 61 sidor. Häftad. (#90970)100:-
SOU 1977:55 Forskning i kontakt med samhället.. Expertbilaga 3 till SOU 1077:52: Forskningspolitik. Sthlm 1977. 76 sidor. Häftad. (#176161)100:-
SOU 1977:56 Energi - program för forskning, utveckling, demonstration.. EFUD 78. Betänkande av delegationen för energiforskning. Sthlm 1977. 416 sidor. Häftad. (#176072)200:-
SOU 1977:63 Fortsatt högskoleutbildning.. Betänkande av Forskarutbildningsutredningen. Sthlm 1977. 459 sidor. Häftad. (#176187)150:-
SOU 1977:75 Industrimineral.. Delbetänkande av mineralpolitiska utredningen. Sthlm 1977. 480 sidor. Häftad. (#176066)180:-
SOU 1978:11-13 Kapitalmarknaden i svensk ekonomi.. Betänkande av Kapitalmarknadsutredningen. Huvudbetänkande + Bilaga 1-4. 764 + 172 + 170 sidor. Häftade. 3 vol. Förstrykningar i sista delen. (#90921)250:-
SOU 1978:1-3 Stat-kyrka.. Ändrade relationer mellan staten och svenska kyrkan. Betänkande av deltagarna i stat-kyrka överläggningarna med Bilagor 1-12. Sthlm 1978. 171 + 126 + 349 sidor. Häftade. 3 volymer. (#90964)250:-
SOU 1978:40 Tvistlösning på konsumentområdet.. Betänkande av reklamationsutredningen. Sthlm 1978. 232 sidor. Häftad. F.d. biblioteksex i fint skick. (#176061)140:-
SOU 1979:20 Anhöriga.. Rapport från Utredningen rörande vissa frågor beträffande sjukvård i livets slutskede (SLS) av Karin Gyllensköld, Rold Jacobsson och Per Reichard. Sthlm 1979. 99 sidor. Häftad. (#180571)110:-
SOU 1979:42 Vår säkerhetspolitik.. Betänkande om svensk säkerhets- och försvarspolitik av 1978 års försvarskommitté. Sthlm 1979. 153 sidor. Lite förstrykningar. (#90956)150:-
SOU 1979:59 I livets slutskede.. Huvudbetänkande från Utredningen rörande vissa frågor beträffande sjukvård i livets slutskede (SLS). Sthlm 1979. 213 sidor. Häftad. (#180572)150:-
SOU 1980:3 Lärare i högskolan.. Förslag till ny arbets- och tjänsteorganisation. Betänkande av lärartjänstutredningen. Sthlm 1980. 337 sidor. Häftad. (#91000)150:-
SOU 1980:46 Högskolan i FoU-samverkan.. Betänkande av forskningssamverkanskommittén (FOSAM). Sthlm 1980. 286 sidor. Häftad. (#91025)150:-
SOU 1981:103 Sjöfartens roll i trafikpolitiken.. Betänkande avgivet av Närsjöfartsutredningen. Sthlm 1981. 222 sidor. Häftad. (#176151)150:-
SOU 1981:104 Statliga lån eller kreditgarantier.. Administration av bostadslångivningen. Betänkande av bostadslånekommittén. Sthlm 1981. 123 sidor. Häftad. (#176122)125:-
SOU 1981:29 Forskningens framtid.. Forskning och forskarutbildning i högskolan. Betänkande avgivet av Utredningen om forskningens och forskarutbildningens situation i den nya högskolan. Sthlm 1981. 212 sidor. Häftad. (#90984)150:-
SOU 1981:30 Forskarutbildningens meritvärde.. Betänkande avgivet av Utredningen om forskningens och forskarutbildningens situation i den nya högskolan. Sthlm 1981. 224 sidor. Häftad. (#90986)150:-
SOU 1981:33 Effekter av investeringar utomlands 1.. En studie av sex industrier. Delbetänkande av direktinvesteringskommittén 1. Sthlm 1981. 266 sidor. 20 sidor med bläckunderstrykningar. Häftad. (#97423)100:-
SOU 1981:33 & 43 Effekter av investeringar utomlands 1.. En studie av sex industrier. Delbetänkande av direktinvesteringskommittén. Sthlm 1981. 266 sidor. Häftad. (#97387)150:-
SOU 1981:43 Effekter av investeringar utomlands 2.. Några fallstudier. Expertrapport från direktinvesteringskommittén 2. Sthlm 1981. 618 sidor. Häftad. (#97421)150:-
SOU 1981:43 Effekter av investeringar utomlands 2.. Några fallstudier. Expertrapport från direktinvesteringskommittén 2. Sthlm 1981. 618 sidor. Häftad. Bläckunderstrykningar. (#97425)100:-
SOU 1981:45 Nya medier, text-TV, teledata.. Betänkande av Informationsteknologiutredningen. Sthlm 1981. 260 sidor. Häftad. (#91031)150:-
SOU 1981:49-52 Den svenska psalmboken 1-4.. Betänkande av 1969 års psalmkommitté. Band 1. Psalmboksrevisionen. Inledande redovisning. Provsamling för advent, jul och dagens tider. 2. Förslag angående bearbetning mm av psalmerna i 1937 års psalmbok/ 1939 års koralbok. 3. Förslag till psalmer och visor, del 2. 4. Psalmer från andra sångböcker an den svenska psalmboken med tillägg. Urval för en gemensam psalmbok, sammanställd av Sampsalm. Sthlm 1981. 125 + 281 + 298 + 192 sidor. Häftad. 4 volymer. (#176162)400:-
SOU 1981:49-52 Den svenska psalmboken 2.. Betänkande av 1969 års psalmkommitté. Band 2. Förslag angående bearbetning mm av psalmerna i 1937 års psalmbok/ 1939 års koralbok. Sthlm 1981. 281 sidor. Häftad. (#176163)125:-
SOU 1981:6 Översyn av lagen om församlingsstyrelse.. Betänkande av Utredningen för översyn av lagen om församlingsarbete. 246 sidor. Häftad. (#176009)140:-
SOU 1981:65 Svenska kyrkans gudstjänst 5.. Kyrkliga handlingar. 1968 års kyrkohandbokskommitté. Sthlm 1981. 252 sidor. Häftad. (#176120)140:-
SOU 1981:67 Svenska kyrkans gudstjänst.. Kyrkliga handlingar. Bilaga 4: Äktenskap och vigsel i dag - Liturgiska utvecklingslinjer. Av Åke Andrén. 1968 års kyrkohandbokskommitté. Sthlm 1981. 302 sidor. Häftad. (#176119)150:-
SOU 1981:68 Svenska kyrkans gudstjänst.. Kyrkliga handlingar. Bilaga 5: Döendet, döden och begravningsgudstjänsten. Av Pehr Edwall. 1968 års kyrkohandbokskommitté. Sthlm 1981. 104 sidor. Häftad. (#176157)120:-
SOU 1981:96 En reformerad gymnasieskola.. Betänkandet av 1976 års gymnasieutredning. Sthlm 1981. 621 sidor. Häftad. (#180568)165:-
SOU 1982:15 Internationella företag i svensk industri.. En jämförelse mellan svenska multinationella, utlandsägda och nationella företag. Expertrapport från direktinvesteringskommittén 3. Sthlm 1982. 166 sidor. Bläckunderstrykningar. (#97426)100:-
SOU 1982:27 Svensk industri i utlandet.. En analys av drivkrafter och effekter. Expertrapport från direktinvesteringskommittén 4. Sthlm 1982. 299 sidor. Häftad. Bläckunderstrykningar. (#97428)100:-
SOU 1982:28 Löntagarna och kapitaltillväxten 9.. Ägarstrukturen i börsföretagen av Ragnar Boman. Vinstbegrepp vid vinstbaserade avgifter till löntagarfonder av Hans Edenhammar. Löntagarfonders skattebehandling av Hans Edenhammar. Sthlm 1982. 165 sidor. Lite blyertsunderstrykningar. Häftad. (#176130)140:-
SOU 1982:47 Löntagarna och kapitaltillväxten 10.. Solidarisk lönepolitik och löntagarfonder av Berndt Öhman. Sambandet mellan företagens rekrytering, lönsamhet och löneutveckling av Nils-Henrik Schager. Sthlm 1982. 258 sidor. Häftad. Dedikation. (#176129)175:-
SOU 1982:61 Våldtäkt och andra sexuella övergrepp.. Betänkande av 1977 års sexualbrottskommitté, Sthlm 1982. 193 sidor. Häftad. (#123135)150:-
SOU 1983:11 Bekämpning av växtskadegörare och ogräs.. Betänkande av utredningen om användning av kemiska medel i jord- och skogsbruket. Sthlm 1983. 441 sidor. Häftad. (#97385)160:-
SOU 1983:17 Näringspolitiska effekter av internationella investeringar.. Betänkande från direktinvesteringskommittén 6. Sthlm 1983. 201 sidor. Häftad. bläckunderstrykningar. (#97430)100:-
SOU 1983:21 Vilt och jakt.. Huvudbetänkande av jakt- och viltvårdsberedningen. Sthlm 1983. 436 sidor. Häftad. Stämpel. (#176076)200:-
SOU 1983:55 Församlingen i framtiden.. Betänkande av 1982 års Kyrkokommitté. Sthlm 1983. 130 sidor. Häftad. (#176147)125:-
SOU 1983:7 Ersättning för miljöskador.. Betänkande av miljöskadeutredningen. 306 sidor + rättelseblad. Häftad. (#176010)160:-
SOU 1984:17 Sveriges internationella transporter.. Betänkande av Utredningen om Sveriges Internationella transporter. Sthlm 1984. 228 sidor. Häftad. (#176149)145:-
SOU 1984:30 Läs mera!. Slutbetänkande av 1892 års bokutredning. 169 sidor. Häftad. Stämpel. (#176004)150:-
SOU 1984:79. Dödsbegreppet.. Huvudbetänkande. Utredning om dödsbegreppet. 322 sidor. Häftad. (#181706)160:-
SOU 1985:1 Församlingar i samverkan.. Rapport från 1982 års kyrkokommitté. Sthlm 1985. 163 sidor. Häftad. (#176148)125:-
SOU 1985:16-19 Den svenska psalmboken 1-4.. 1. Texter och melodier samt förslag till supplement. 2. Historik, principer, motiveringar. 3. Text- och musikkommentarer. 4. Ackompanjemang. Slutbetänkande av 1969 års psalmkommitté. 732 + 252 + 212 + 423 sidor. Häftade. 4 volymer. (#90918)450:-
SOU 1985:44 Svenska kyrkans gudstjänst.. Band 6, Veckans och kyrkoårets bönegudstjänster. Sthlm 1985. 264 sidor. Häftad. (#184386)145:-
SOU 1985:45 Svenska kyrkans gudstjänst.. Band 7. Vignings-, mottagnings- och invigningshandlingar. Sthlm 1985. 259 sidor. Häftad. (#176154)145:-
SOU 1987:31. Integritetsskyddet i informationssamhället 4.. Personregistrering och användning av personnummer. Delbetänkande av data- och offentlighetskommittén. Sthlm 1987. 177 sidor. Häftad. (#176124)140:-
SOU 1987:51 Ljud och bild för eftervärlden.. Betänkande avgivet av Ljud- och bildbevarandekommittén. Sthlm 1987. 336 sidor. Häftad. (#91029)150:-
SOU 1988:29 Förnyelse av kreditmarknaden 1-2.. Slutbetänkande av kreditmarknadskommittén. Sthlm 1988. 504 + 365 sidor. Häftade. Stämpl. 2 volymer. (#90930)250:-
SOU 1990:105 Studenten och tvångsanslutningen.. Vad händer om obligatoriet försvinner? Sthlm 1990. 146 sidor. Häftad. (#97553)125:-
SOU 1992:16 Kroppen efter döden.. Slutbetänkande av transplantationsutredningen. Sthlm 1992. 396 sidor. Häftad. (#176654)150:-
SOU 1992:32 Nya Inlandsbanan.. Betänkande av inlandsbanekommittén. Sthlm 1992. Häftad. Stämplad. (#91805)150:-
SOU 1992:9 Ekonomi och rätt i kyrkan.. Slutbetänkande av ERK-utredningen. Sthlm 1992. 491 sidor. Häftad. (#22437)125:-
SOU 1994:51 Minne och bildning. Museernas uppdrag och organisation. Bilagedel. Stockholm 1994. 237 sidor + tabeller. Limhäftad. (#217636)140:-
SOU 1994:52 Teaterns roller. Stockholm 1994. 348 sidor. Limhäftad. (#217635)140:-
SOU 1995:33 Ersättning för ideell skada vid personskada.. Slutbetänkande av Kommittén om ideell skada. Sthlm 1995. 555 sidor. Häftad. (#186778)200:-
SOU 1995:4 Långtidsutredningen 1995.. Utarbetad inom Finansdepartementet. Sthlm 1995. 596 sidor. Häftad. Blyertsunderstrykningar. (#176191)120:-
SOU 1996:121 Spår, miljö och stadsbild i centrala Stockholm.. Betänkande av Riddarholmskommittén. Illustrerad. 68 sidor. Häftad. (#188634)140:-
SOU 1997:117 Nobelcenter i Stockholm, ett informations- och aktivitetscentrum kring naturvetenskap, kultur och samhälle.. Förslag till lokalisering och samverkansformer. Betänkande av Nobelcenterutredningen 1997. 117 sidor. Häftad. (#188368)150:-
SOU 1997:55. Staten och trossamfunden. Sammanfattningarna av förslagen från de statliga utredningarna.. Kulturdepartementet Stockholm 1997. 76 sidor. Häftad. (#217086)100:-
SOU 1999:130 Demokratins trotjänare. Lokalt partiarbete förr och nu.. Av Gullan Gidlund och Tommy Mäller. Stockholm 1999. 189 sidor. Häftad. Dedikation. Demokratiutredningens forskarvolym X (#207201)170:-
SOU 2002:67 Industrisamhällets kulturarv.. Betänkande av Delegationen för industrisamhällets kulturarv. Stockholm 2002. 311 sidor. Häftad. (#218906)200:-
SOU 2002:82 EU - demokratiskt och effektivt? Två expertrapporter till EU2004-kommittén.. Stockholm 2002. 88 sidor. Häftad. Stämpel. (#219376)120:-
SOU 2002:87 Rikets säkerhet och den personliga integriteten. De svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddande verksamhet sedan år 1945.. Betänkande av Säkerhetstjänstkommissionen. Stockholm 2002. 648 sidor. Häftad. Fint ex. (#218903)225:-
SOU 2003:129 KB - ett nav i kunskapssamhället.. Kungl. biblioteket - Sveriges nationalbibliotek. Verksamhet och visioner. Sthlm 2003. 504 sidor. Häftad. (#144120)250:-
SOU 2007:35 Flyttning och pendling i Sverige. Bilaga 3 till Långtidsutredningen 2008.. Av Kent Eliasson, Olle Westerlund och Johanna Åström. Stockholm 2007. 220 sidor. Häftad. (#217329)140:-
SOU 2009:79 Några begravningsfrågor.. Betänkande av Begravningsutredningen. Stockholm 2009. 365 sidor. Häftad. (#181095)160:-
SPU 1995:139 Omställning av energisystemet.. Slutbetänkande av Energikommissionen. Stockholm 1995. 598 sidor + rättelseblad. Häftad. Stämpel. (#219024)200:-

Redins Antikvariat E-mail: books@redins.se Top of page Back to home page