Redins Antikvariat Allmän svensk och nordisk historia. Back to home page

40 och 92 § Regeringsformen,. eller Huru förhållas bör, då Konung är svagsint. Sthlm 1840. 32 sidor. Häftad. Tryckta originalomslag. Anonym upphovsman. (#109420)150:-
Adamsson, Tommy m.fl. Personvalsparti - bot för trötta partier.. Stockholm 1999. 95 sidor. Limhäftad. Namnteckning. Lite blyerts. (#207876)90:-
Adlersparre, C.A. Erinringar vid "Grefve Magnus Björnstjernas Anteckningar".. Stockholm, Hjerta 1853. (2),179 sidor. Häftad, oskuren med tryckta originalomslag. Ryggen sprucken. (#203827)150:-
Adlersparre, C.A. Erinringar vid "Grefve Magnus Björnstjernas Anteckningar".. Stockholm, Hjerta 1853. (2),179 sidor. Häftad, oskuren utan omslag. Ryggen sprucken. (#203826)120:-
Adman, Per Arbetslöshet, arbetsplatsdemokrati och politiskt deltagande.. Aa Upsala 2004. 171 sidor. Häftad. (#91732)175:-
Ahlbäck, Shirin Att kontrollera staten.. Den statliga revisionens roll i den parlamentariska demokratin. Aa Upps. 1999. 330 sidor. Häftad. (#82309)150:-
Ahlfors-Geyer, Owe och Lundgren, S. Ivar (red.) Svensk kommunalförvaltning. Våra kommunala förtroendemän och tjänstemän. Del Östergötlands län.. Illustrerad. AB Svensk kommunallitteratur, Malmö 1958. 489 sidor. Imiterat skinnband. (#219062)200:-
Alin, Oscar Hans Järtas koncept till regeringsformen.. Aftryck ur Statsvetenskaplig tidskrift 1897-1898. 28 sidor. Häftad Dedikation. (#203818)100:-
Alin, Oscar Hans Järtas koncept till regeringsformen samt Bidrag till Regeringsformens historia.. Aftryck ur Statsvetenskaplig tidskrift 1897-1899. 28 + 34 sidor. Klotryggsband. (#203819)150:-
Alm, Mikael & Johansson, Britt-Inger (editors), Script of Kingship. Essays on Bernadotte and Dynastic Formation in an Age of Revolution.. Illustrated. Uppsala 2008. 239 pages. Paper back. (#207518)130:-
Anckarswärd, C.H. och Richert, J.G. Förslag till National-Representation.. Stockholm 1830. xviii,73 sidor + utvikbar tabell. Oskuren, häftad i original gråpappersomslag. (#187116)225:-
Andrén, Nils Svensk statskunskap. Stockholm 1965. 313 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Namnteckning. Understrykningar i bläck på sidor 255-260. Tredje upplagan. (#216413)110:-
[Anonym] Det hvilande grundlags-förslagets oantaglighet fullständigt bevisad.. Samt Nytt förslag till grundlags-ändring Riksens Ständer vid 1844 års riksdag tillegnadt. Sthlm 1844. 78 sidor. Häftad. Oskuren i tryckta originalomslag. Fint ex. (#179109)150:-
[Anonym] Det hvilande grundlags-förslagets oantaglighet fullständigt bevisad.. Samt Nytt förslag till grundlags-ändring Riksens Ständer vid 1844 års riksdag tillegnadt. Sthlm 1844. 78 sidor. Häftad. Oskuren i tryckta originalomslag. Mycket fint ex. (#124399)250:-
Arnstad, Henrik, Älskade fascism. De svartbruna rörelsernas ideologi och historia.. Stockholm 2013. 453 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Namnteckning. Sista blanka bladet skrynkligt. (#207780)150:-
Asp, Kent m.fl. Väljare, partier, massmedia. Empiriska studier i svensk demokrati.. Sthlm 1982. 262 sidor. Häftad. Tillägnad Jörgen Westerståhl. (#96846)150:-
Attman, Artur Göteborgs stadsfullmäktige 1863-1962 I:1-2.. I:1. Göteborg 1863-1913. I:2. Göteborg 1913-1962. Illustr. Göteborg 1963. 390 + 346 sidor. Original klotband. 2 volymer. Dedikation. (#8498)350:-
Back, Pär-Erik & Berglund, Sten Det svenska partiväsendet.. Lund 1978. 168 sidor. Häftad. (#8500)100:-
Bagehot, Walter The English Constitution.. London 1961. xxvi,312 pages. Original cloth. No jacket. (#219305)100:-
Beckman, Karl Vilhelm Bidrag till utskottsmötenas historia.. Aa Upsala 1887. 84 sidor. Häftad. (#44557)115:-
Bergstrand, Vilh. Svenska statsförvaltningen förr och nu.. Läsning för folket 1880. 43 sidor. Häftad med tryckta omslag. (#220014)100:-
Bihang till Samtelige Riks-Ståndens Protocoll, innehållande de Handlingar hwilka till Riks-Stånden blifwit aflemnade, såsom Konumgens nådiga Propositioner, Riksens Ständers Utskotts Betänkande och Förklaringar, samt Riks-ståndens Protocolls Utdrag.. Andra - Tredje bandet. Stockholm 1812. 344 + 366 sidor. Oskuren i gråpapp-omslag med skadad rygg. Riksdagen i Örebro 1810. (#182612)250:-
Birgersson, Bengt Owe & Westerståhl, Jörgen Den svenska folkstyrelsen.. Sthlm 1979. 217 sidor. Häftad. (#118370)160:-
Björkblom, Sixten Södermanlands läns landsting.. Sammansättning, organisation och verksamhet. Ill. Upps 1942. 496 sidor. + 8 kartor/planer. Häftad. (#6911)135:-
Björklund, Stefan Den uppebara lösningen. Om möjligheten till en objektiv ståndpunkt i politiska värdefrågor.. Aldus 1977. 126 sidor. Limhäftad. Namnteckning. (#208054)125:-
Blomberg, Hugo, Studier öfver det nuvarande svenska landstinget.. Akademisk afhandling, Uppsala 1875. (2),85 sidor + utvikbara tabeller. Häftad. Tagen ur band. (#203808)120:-
Blom, Oskar Gustaf, Det svenska statsrådets organisation 1809-1840.. Akademiska afhandling, Upsala 1881. (2),84,8 sidor. Häftad med tryckta originalomslag. Dedikation. Fint ex. (#203786)140:-
Bonsdorff, Göran von Studier rörande den moderna liberalismen i de nordiska länderna.. Lund 1954. 256 sidor. Häftad. (#6913)145:-
Borgarståndets riksdagsprotokoll.. Före frihetstiden samt Från frihetstidens början 1-7:1-2 (till 1741). Stockholm 1933-75. 9 häftade volymer. Mer utgivet. Lösa volymer finns, dock ej 7:an. (#75968)500:-
Borgström, Aug. Jungfrutalare i riksdagen.. Berömda riksdagstal från Engelbrekt till Per Albin. Illustrerad. Sthlm 1947. 364 sidor. Häftad. Dedikation. (#6915)150:-
Borgström, Aug. Majoritet.. Denna bok handlar om vår tvekluvna demokrati. Sth 1959. 192 pp. Inb. (#8506)75:-
[Bourqhardt, J.C.] Skildringar af "Rätt och sanning",. med framställda åsigter till nästkommande Riksens Ständer och Allmänna styrelsen inom Riket, samt väckelse till den slumrande nationen. Sthlm 1846. 32 sidor. Häftad i tryckta originalomslag. Mycket fint ex. (#109096)150:-
Branting, Johan Gustaf Handbok innehållande uppgift af de fläste från äldre tider intill och med år 1825 utkomne Swenska Författningar, .... 1-3 + supplement. Sthlm 1827-29 (1-2), Örebro 1831, (3), Sthlm 1830 (supplement). (4), 722; 554; (2), 498; (2), 76 sidor. Halvfranska band. 3 volymer. (#6939)800:-
Bring, Ebbe Samuel Om stat, statsförfattning och representation, med afseende på Sverige.. Lund 1834. (4),121 sidor. Oskuren, häftad med tryckta originalomslag. (#203782)220:-
Brusewitz - Festskrift till professor Skytteanus Axel Brusewitz.. Utgiven till 60-årsdagen den 9 juni 1941. Uppsala 1941. 506 sidor. Häftad. (#101350)150:-
Brusewitz, Axel Kungamakt, herremakt, folkmakt.. Författningskampen i Sverige (1906-1918). Sth 1951. 159 sidor. Original klotryggsband. (#2633)100:-
Brusewitz, Axel Kungamakt, herremakt, folkmakt.. Författningskampen i Sverige 1906-1918. Sth 1964. 144 pp. Pocket. (#8502)80:-
[Casparsson, C.E.] Agricola Riksdagsmanna-idrotter och materiella belöningar.. Ett bidrag till den svenska riksdagstaktikens historia. Sthlm 1884. 178 sidor. Halvfranskt band. (#9504)125:-
[Casparsson, C.E.] Agricola Riksdagsmanna-idrotter och materiella belöningar.. Ett bidrag till den svenska riksdagstaktikens historia. Sthlm 1884. 178 sidor. Häftad. (#103138)100:-
Cavalli, Hans Arbetsfördelningen mellan de svenska statsdepartementen efter 1840.. Studier rörande den departementala reformrörelsen. Aa Lund 1920. XII, 359 sidor. Häftad. (#3474)150:-
Cavalli, Hans Om statslån och statsskulder.. Rättsliga studier kring paragraf 76 regeringsformen. Aa. Lund 1942. 478 sidor. Häftad. (#7026)150:-
Cederholm, M. Det Parlamentariska behandlingssättet. wid öfwerläggningar och beslut i större och mindre folkförsamlingar eller något för Ordförande i allmänhet, men för Kommunal-ordförande och öfrige kommunalmän på landet i synnerhet. Christianstad 1874. (4),31 sidor. Litet format. Häftad. (#124440)100:-
Chamberlain, Lawrence Henry The President, Congress and Legislation.. Diss. New York 1946. 478 pages. Softcover. Stamped. (#122927)110:-
Dahmén, Erik (red.) Rätt och moral i ett modernt borgerligt Sverige.. Ratio 1992. 202 sidor. Limhäftad. Namnteckning. Lite blyerts. (#207774)135:-
Den offentliga sektorn.. Red. Bo Södersten. 339 sidor. Häftad. (#175519)150:-
Den offentliga sektorns expansion.. Teori- och metodproblem. Bidrag från ett tvärvetenskapligt symposium i Uppsala 9-12 mars 1976 anordnat med stöd av Statens Råd för Samhällsforskning. Utg. Bo Gustafsson. Upps 1977. 272 sidor. Häftad. (#6934)100:-
De nordiska ländernas statsråd.. Studier över deras sociala sammansättning. Upps 1935. 234 sidor. Häftad. (#6973)125:-
Det Kongl. Förslaget till Representationens Ombildning.. (Framlagt vid Riksdagen 1862-63.) Jemte Justitie-Statsministern Friherre De Geers med anledning deraf afgifna yttrande till Stats-Råds-Protokollet. Sthlm 1863. 72 sidor. Häftad. Tryckta originalomslag. Namnteckning: L. Alfr. Hedin. (#109455)150:-
Det Kongl. Förslaget till Representationens Ombildning.. Jemte Justitie-Statsministern Friherre De Geers med anledning deraf afgifna yttrande till Stats-Råds-Protokollet, samt Bondeståndets af dess talman till Konungen framförda tacksägelse-adress äfvensom Konungens svar derå. Norrköping 1863. 64 sidor. Häftad. Tryckta originalomslag. (#220813)100:-
Det till afgörande vid nästa riksdag hvilande nya representations-förslaget.. 1. Förslag till Val-Lag. 2. Förslag till ändringar i Regeringsformen. Sthlm, Hjerta 1844. 66 sidor. Häftad. Oskuren i tryckta originalomslag. (#123988)200:-
Dinkelspiel, Ulf, Den motvillige europén. Sveriges väg till Europa.. Atlantis, Stockholm 2009. 360 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#208258)140:-
EA 1984. Ekonomiadministrativa bestämmelser för statlig verksamhet.. Riksrevisionsverket 1984. 189 sidor. Limhäftad. Namnteckning. (#207946)145:-
Edenman, Ragnar Socialdemokratiska riksdagsgruppen 1903-1920.. En studie i den svenska riksdagens partiväsen. Aa Upps. 1946. 298 sidor. Häftad. (#16460)125:-
Ehn, Peter Maktens administratörer.. Ledande svenska statstjänstemäns och politikers syn på tjänstemannarollen i ett förändringsperspektiv. Aa Sthlm 1998. 340 sidor. Häftad. (#46037)125:-
Ekholm, Sverker och Runström, Lena, Statsskicket i Sverige.. Lund 1978. 296 sidor. Häftad. Anteckningar och understrykningar med blyerts. (#208220)100:-
Eriksson, Tommy Veterinärväsende och krigsmanskassa. Två landstigsverksamheter i historisk belysning.. Illustrerad. Landstinget i Sörmland 1988. 178 sidor. Limhäftad. Namnteckning. (#207844)125:-
Ernberg, Albert Om fullmaktsröstning vid val till riksdagens andra kammare.. Lund 1918. 40 sidor. Häftad. Inbjudningsskrift. (#220086)100:-
Essén, Rütger Den Svenska riksdagens tillfälliga utskott.. Akad. avh. Uppsala 1918. 224 sidor. Häftad. (#48523)145:-
Falk, Consxtans Th. Om det nuvarande svenska landstinget. I.. Akademisk afhandling, Upsala, Hanselli 1872. (2),22 sidor. Häftad, oskuren utan omslag. Stämpel. (#220003)100:-
Fazlhashemi, Mohammad och Fruitman, Stephen, Medborgarskap. Reflektioner kring ett problematiskt europeiskt begrepp.. SNS förlag 1997. 214 sidor. Limhäftad. (#207849)150:-
Feldt, Kjell-Olof En kritisk betraktelse om socialdemokratins seger och kris.. Stockholm 2012. 157 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Namnteckning. (#207867)125:-
Ferlin, P.R., Handbok för så väl vid läns-styrelserne anställde som derunder lydande embets- och tjenstemän samt betjänte. .... Linköping 1844. (6),144 sidor, 32 formulairer + (10) sidor. Samtida halvfranskt band med nött yta. (#205495)250:-
Forssell, Arne Ministerier och kollegier.. Studier i departementalreformens förhistoria till 1812. Aa Upps. 1918. 264 sidor. Häftad. (#50785)125:-
Franzén, Hjalmar Representationsfrågan 1810-1830.. Ett bidrag till representationsreformens historia. Aa. upps 1914. 212 sidor. Häftad. (#8510)125:-
Fredriksson, Gunnar Konservativa idéer. Om pessimismens politiska filosofi.. Tidens förlag, Stockholm 1986. 399 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#219113)160:-
Fredriksson, Gunnar Konservativa idéer. Om pessimismens politiska filosofi.. Tidens förlag, Stockholm 1986. 399 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Stämpel samt liten etikett på ryggen. (#218965)150:-
Frykholm, Lars Översikt över riksdagshandlingar. samt författnings- och rättsfallssamlingar med särskild hänsyn till bestånden vid Sveriges offentliga bibliotek. Lund 1939. 56 sidor. Häftad. (#133079)100:-
Geijer - Hessler, Carl Arvid Geijer som politiker I.. Hans utveckling fram till 1830. Uppsala och Sthlm 1937. VIII, 355 sidor. Häftad. (#89114)125:-
Geijer - Hessler, Carl Arvid Geijer som politiker I. Hans utveckling fram till 1830.. Sthlm 1937. VIII, 355 sidor. Halvklotband. Del 2 utkom. (#205187)160:-
Generalsammandrag af statistiska tabeller. som, till följd af Kongl. Maj:ts Nådiga förordnande, blifvit, genom Häradsskrifvarnes och vederbörande Stadstjenstemäns försorg. enligt Mantals- och Taxeringslängderna för år 1845 upprättade efter Formulärer, meddelade af Kommitén för behandling af frågan om National-representationens ombildning. Stockholm 1847. (4), 48, (2), 40 sdor. Liggande, stort format. Häftad. Lite fransig i kanterna. (#156223)250:-
Goldman, Pedersen och Österrud (red.) Statsvetenskapligt lexikon.. Stockholm 1997. 304 sidor. Förlagsband. (#187625)225:-
Grante, Paul Om den kommunala instruktions- och finansmakten.. Akad. avh. Uppsala 1946. 429 sidor. Häftad. (#91584)150:-
Grante, Paul Om den kommunala instruktions- och finansmakten.. Akad. avh. Uppsala 1946. 429 sidor. Med bevarade omslag i havklotband. Stämplar. (#131826)175:-
Gränström, P.O. Om Plenum plenorum. i form af gemensam öfverläggning mellan de fyra riksstånden. Studier i svenskt författningslif. Gbg 1916. 126 sid. (#11749)120:-
Gränström, P.O. Prästeståndets sista strid.. Till kyrkomötets och kamrarnas femtioårsjubileum. Lund 1915. 204 sidor. Häftad. (#6929)140:-
Gunnarsson, Jan Svenska Kommunförbundet.. Beslutsfattande. Relationer till kommunerna. Förhållande till staten. Aa Upps. 1972. 225 sidor. Häftad. (#2780)100:-
Gustafsson, Agne Demokratisk författning.. Sthlm 1967. 137 sidor. Pocket. (#116225)100:-
Gustafsson, Agne, Kommun och landsting idag.. Lund 1981. 112 sidor. Häftad. Namnteckning. Något lite blyerts. (#207836)90:-
Gustavsson, Sverker och Lindberg, Ingemar Marknadens makt och demokratins möjligheter. Premiss 2015. 139 sidor. Limhäftad. (#218070)135:-
Hamilton, Carl (S)-koden. Den socialdemokratiska utmaningen.. Stockholm 2012. 288 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Namnteckning. (#207866)150:-
Hammar, Tomas Det första invandrarvalet.. Publica 1979. 199 sidor. Limhäftad. Namnteckning. (#208223)140:-
Hartmann, J.L. Sveriges riksdag under fem århundraden.. Sth 1935. 68 pp. Verdandi 377. (#14576)35:-
Hartmansdorff, Aug. v. Förslag till inrättningen af Sveriges statsförvaltning, eller Särskildt Anförande.. Förra - Sednare Afdelningen. Sthlm 1823 och Uppsala 1825. (4),289 + (8),270 sidor + utvikbar plansch. Oskurna i 2 olika pappersomslag. (#181317)300:-
Heckscher, Eli, Om staten, liberalismen och den ekonomiska politiken.. Texter i urval av Kurt Wickman, Timbro 2000. 404 sidor. Limhääftad. Namnteckning. Enstaka blyertsstreck. (#207781)150:-
Hildebrand, Emil Svenska statsförfattningens historiska utveckling från äldsta tid till våra dagar.. Sth 1896. 714 sidor. Halvfranskt band. Lite blyerts. (#2846)300:-
Hildebrand, Karl och Hallin, Eric Riksdagens minnesfest 1935. Redogörelse.. Stockholm 1936. viii,174 sidor + 69 planscher. Lite skadat halvfranskt band. (#217293)175:-
Hjärne, Erland Vederlag och sjöväsen.. Ett bidrag till det danska statsskickets äldsta historia. Lund 1929. Sid. 83-116. Häfte. Särtryck. (#26301)75:-
Hjärne, Harald Sveriges statsskick i sjuttonde århundradet.. Uppsala 1895. 16 sidor. Häftad. Sommarkurserna i Uppsala 185. Grundlinjer till föreläsningar. (#159659)50:-
Hjärne, Harald Sveriges statsskick under reformationstiden (1520-1611).. Upsala 1893. 64 sidor. Häftad. Sommarkurserna i Upsala 1893. Grundlinjer till föreläsningar. (#159657)80:-
Hjärne, Harald (utg.) Medeltidens statsskick.. Omkr. 800-1350. Valda texter. Upps. 1895. XXII, 426 sidor. Halvfranskt band. (#31892)200:-
Hjärne, Harald (utg.) Medeltidens statsskick.. Omkr. 800-1350. Valda texter. Upps. 1895. XXII, 426 sidor. Häftad. (#31927)125:-
Hjärne, Harald (utg.) Medeltidens statsskick.. Omkr. 800-1350. Valda texter. Upps. 1895. XXII, 426 sidor. Klotband. (#205126)175:-
Holmgren, Gustaf Gamla Uppsala och Mora äng. i medeltidslagarnas valföreskrifter. Upps. 1937. 39 sidor. Häfte. Dedikation. (#26298)110:-
Holmgren, Gustaf Gamla Uppsala och Mora äng. i medeltidslagarnas valföreskrifter. Upps. 1937. 39 sidor. Häfte. Lite blyerts. (#103161)100:-
Hvad innebär den politiska rösträttens utsträckning?. Sthlm 1893. 22 sidor. Häftad i tryckta originalomslag. Smärre reva i främre omslaget. Svenska Nationalföreningens skrifter I. (#186889)100:-
Höjer, Nils Kommunal uppslagsbok för land och stad med fjorton hundra prejudikat.. Visby 1982. (2),252 sidor. Original klotryggsband. (#204462)200:-
Höjer, Torgny Sockenstämmor och kommunalförvaltning i Stockholm fram till 1864.. Sthlm 1967. 512 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#6941)160:-
Idéer och ideologier.. Sex studier utgivna till Statsvetenskapliga föreningens i Uppsala femtioårsdag den 7 november 1969. Sth 1969. 375 sidor. Häftad. (#2884)120:-
Ingelson, Allan "Officiellt". - Domstolar, departement och verk. Sthlm 1938. 369 sidor. Original klotband. (#76392)125:-
Jacobsson, Bengt & Sundström, Göran Från hemvävd till invävd.. Europiseringen av svensk förvaltning och politik. Malmö 2006. 215 sidor. Häftad. (#150133)135:-
Janson, Carl-Gunnar Mandattilldelning och regional röstfördelning.. Akad. avh. Sthlm 1961. 245 sidor. Häftad. (#6946)100:-
Justitie-Stats-Ministerns underdåniga berättelse angående civila rättegångs-ärendena och brottmålen i riket.. År 1841-46 samt 1849-55. Stockholm 1843-57 xxx,218 + xxiv,.280 + xxiv,150 + xx,125 xxiv,150 + xxviii,162 + xxiv,158 + xxiv,154 + xxii,163 + xxii, 157 + xxiii,154 + xxii,156 + xxiv,154 sidor. 4:o. Inbundna i 4 halvklotband. Stämpel. OBS! 1947-48 saknas i denna svit. (#181420)1000:-
Kammarkollegiets protokoll med bilagor II.. 1640 - 1641. Utgivna av Riksarkivet genom Sam. Hedar. Sthlm 1940. 449 sidor. Häftad. Del 2 av 3. (#181584)200:-
Kammarkollegiets protokoll med bilagor III.. 1642. Utgivna av Riksarkivet genom Sam. Hedar. Sthlm 1941. 530 sidor. Häftad. Del 3 av 3. (#181585)200:-
Karlson, Nils The State of the State.. An Inquiry Concerning the Role of Invisible Hands in Politics and Civil Society. Diss. Upps. 1993. 234 pages. Softcover. (#113427)150:-
Karlson, Nils och Nergelius, Joakim (red.), EU-skvadern. Om den europeiska unionens konstitutionella framtid.. City University Press 2001. 183 sidor. Limhäftad. (#207904)140:-
Karlsson, Christer Democracy, Legitimacy and the European Union.. Diss. Upps. 2001. 308 pages. Softcover. Ink notes on blank end paper. (#128536)150:-
Kerfstedt, Petrus Några anmärkningar rörande Christian Naumanns framställning. af Svenska statsförfattningens historiska utveckling under forntiden och medeltiden. Upsala 1877. 26 sidor. Häftad. Tryckta originalomslag. Lite lagerfäckar. (#109437)100:-
Kongeriget Norges niende ordentlige Storthings Forhandlinger i Aaret 1839.. Förste deel, Februar maaned - femte deel, for hele Juli og i Odelsthinget indtil 19de f. M + Ottende deel, Augusti maaned. Utgivne ved Poul Holst. Cristiania 1840. 242 + 376 + 728 + 976 + 1068 + 764 + 488 sidor + Register, 124 sidor. Häftade. Oskurna, med en del omslag kvar. Del 1 delad i 2. På titelbladen är de numrerade 1-5 + 8, på de tryckta omslagen 1-6 + 9. (#178434)1800:-
Kongeriget Norges sjette ordentlige Storthings Forhandlinger i Aaret 1830.. Fjerde deel, Juli maaned - Syvende deel, September maaned. Utgivne ved Poul Holst. Cristiania 1831. 956 + 1028 + 732 + 1241 sidor. Häftade. Oskurna, med de flesta omslagen kvar. Del 7 delad i 2. På titelbladen är de numrerade 4-7, på de tryckta omslagen 6-9. (#178432)2000:-
Kongeriget Norges syvende ordentlige Storthings Forhandlinger i Aaret 1833.. Förste deel, Februar og Marts maaneder - femte deel, Juli maaned. Utgivne ved Poul Holst. Cristiania 1834. 154 + 592 + 616 + 592 + 861 + 640 sidor. Häftade. Oskurna, med de flesta omslagen kvar. Del 1 delad i 2. På titelbladen är de numrerade 1-5, på de tryckta omslagen 1-6. Del med blankt omslag och bläckfläck på första bladen. (#178433)1800:-
Kongeriget Norges tiende ordentlige Storthings Forhandlinger i Aaret 1842.. Förste deel, Februar maaned - niende deel, september maaned. Utgivne ved H. Foss og Ludvig Kr. Daa. Cristiania 1842-44. 128 + 201 + 642 + 322 + 467 + 490 + 510 + 560 + 938, 72 sidor. Häftade. Oskurna, med en del omslag kvar. Del 9 delad i 2. (#178492)2500:-
Kungliga bref och förordningar rörande svenska köpingar.. Utgifna af Holger Rosman. Sthlm 1904. 665 sidor. Halvklotband. Stämpel. (#55413)450:-
Lagergren, Fredrika På andra sidan välfärdsstaten. En studie i politiska idéers betydelse. Stockholm 1999. 227 sidor. Häftad. Stämpel. (#218406)145:-
Lagerroth - Studier tillägnade Fredrik Lagerroth.. Red. A. Thomson m.fl. Lund 1950. 434 sidor. Häftad. (#6950)150:-
Lagerroth, Fredrik Den svenska monarkin inför rätta.. En författningshistorisk exposé. Sth 1972. 260 sidor. Häftad. (#6954)150:-
Lagerroth, Fredrik Levande och dött i frihetstidens statsskick.. En principutredning. Sthlm 1947. 76 sidor. Häftad. (#164065)110:-
Lagerroth, Fredrik Levande och dött i frihetstidens statsskick.. En principutredning. Sthlm 1947. 76 sidor. Häftad. Blyertsförstrykningar. (#124423)100:-
Lagerroth, Fredrik Två svenska regeringsformer.. Lund 1970. 220 sidor. Häftad. (#6955)100:-
Landberg, Georg Riksdagens initiativ- och beslutsrätt under 1772 års statsskick.. Upps. 1929. 108 sidor. Häftad. (#20455)100:-
Lewenhaupt, Sten Traktatöversikt.. Främmande makters ställning till för Sverige bindande internationella avtal. Sth 1948. 200 pp. Inb. (#6956)80:-
Lewin, Leif Ideologi och strategi. Svensk politik under 100 år.. Fjärde upplagan. Stockholm 1992. 435 sidor. Häftad. Nyskick. (#217832)150:-
Lewin, Leif Ideologi och strategi. Svensk politik under 100 år.. Illustrerad. Stockholm 1984. 413 sidor. Häftad. Blyertsunderstrykningar. (#9862)125:-
Liljequist, Gunnar Distribution av kommunal service.. Aa Lund 1977. 164 sidor. (#45815)125:-
Linde, Claes Departement och verk.. Om synen på den centrala statsförvaltningen och dess uppdelning i en förändrad offentlig sektor. Aa Sth 1982. 258 pp. (#2300)125:-
Lindström, Fritz B. och Lundgren, S. Ivar (red.) Från sockenstämma till storkommun. Kalmar län, köpingar och landskommuner.. Illustrerad. Litteras förlag 1954. 555 sidor. Original klotband. Fint ex. (#214128)250:-
Lundequist, Nils Sammandrag. Af Utfärdade äldre och sednare, tryckte och otryckte, så wäl Kongl. Majest:s som Dess och Rikets Collegiers Stadgar, Reglementen, Instructioner, Bref och Resolutioner Angående Swea Rikes Kammar-Werk, ... Fortsatt och Tilökadt sedan år 1800; Stockholm, A.J. Segerstedt 1811. (24), 340, (48) sidor. Liten 4:o. Samtida halvfranskt band, lite nött i ryggens överkant. Andra upplagan. (#149577)350:-
Lundequist, Nils Sammandrag Af Utfärdade äldre och sednare, tryckte och otryckte, så wäl Kongl. Majest:s som Dess och Rikets Collegiers Stadgar, Reglementen, Instructioner, Bref och Resolutioner Angående Swea Rikes Kammar-Werk, .... Stockholm, A.J. Segerstedt 1801. (14), 644, (28) sidor. Liten 4:o. Samtida halvfranskt band, lite nött. Interfolierad med blanka blad. Första upplagan. (#199936)450:- (bild)
Lundequist, Nils Sammandrag Af Utfärdade äldre och sednare, tryckte och otryckte, så wäl Kongl. Majest:s som Dess och Rikets Collegiers Stadgar, Reglementen, Instructioner, Bref och Resolutioner Angående Swea Rikes Kammar-Werk, .... Stockholm, A.J. Segerstedt 1801. (14), 644, (28) sidor. Liten 4:o. Samtida halvfranskt band, lite nött i ryggens överkant. Första upplagan. (#149571)500:-
Lundequist, Nils Sammandrag af utfärdade äldre och senare Stadgar och Författningar,. angående Sweriges Rikes Kammar-Werk. Nyköping, P.E. Winge 1821. (2), 832, (130) sidor. Liten 4:o. Samtida skinnryggsband, något skadat i ryggens överkant. Tredje upplagan. (#149573)400:-
Lundequist, Nils Sammandrag af utfärdade äldre och senare Stadgar och Författningar,. angående Sweriges Rikes Kammar-Werk. (Samt) Supplement till det år 1821 utgifne Sammandrag ... Nyköping, P.E. Winge 1821 och Stockholm, W. Lundequist, 1831. (2), 832, (130) + (12), 127, (17) sidor. Liten 4:o. Samtida skinnryggsband, nött rygg. Tryckt på bättre papper. Stämpel. Tredje upplagan. (#149575)500:-
Lundequist, Nils Sammandrag af utfärdade äldre och senare, ... Stadgar, Reglemeten, Instructioner, Bref och Resolutioner Angående Swea Rikes Kammar-Werk, .... Srengnäs, Segerstedt 1801. (12),644,(4),(24) sidor. Liten 4:o. Samtida skinnryggsband. Tredje upplagan. (#190725)450:-
Lundequist, Nils Supplement till det år 1821 utgifne Sammandrag. af Stadgar och förordningar, angående Sweriges Rikes Kammar-Werk. Sthlm, W. Lundequist 1831. (8), 127, (21) sidor. Liten 4:o. Oskuren i gråpappersomslag. Lite skadad rygg. (#149576)200:-
Lundgren, S. Ivar (red.) Från sockenstämma till storkommun. Västmanlands och Upplands län. Köpingar och landskommuner.. Illustrerad. Litteras förlag 1956. 472 sidor. Original klotband med tidigare ägares namn tryckt på främre pärmen. (#199347)250:-
Lundh, Christer Den svenska debatten om industriell demokrati 1919-1924.. I. Debatten i Sverige. Akad. avh. Lund 1987. 607 sidor. Häftad. Före detta biblioteksbok. Stämpel. (#217655)120:-
Löfvenskjöld, Sal. Presidenten, Frih. Löfvenskjölds yttrade serskildta Mening. uti Kongl. Komitén till organiserandet af Rikets Styrelseverk. Sthlm 1825. (2), 205 sidor. Häftad. Oskuren utan omslag. (#94459)175:-
[Löwenhielm, Gustaf] Om styrelsens organisation i Sverige.. Stockholm 1830. 50 sidor. Häftad i marmorerat pappersomslag. . (#203878)150:-
[Löwenhielm, Gustaf] Om styrelsens organisation i Sverige.. Stockholm 1830. 50 sidor. Häftad i marmorerat pappersomslag. Lagerfläckar. (#186456)150:-
[Löwenhielm, Gustaf] Om styrelsens organisation i Sverige.. Stockholm 1833. (2),68 sidor. Häftad i tryckta omslag. (#187119)200:-
Malmgren, Robert Om särskilda utskott.. Till belysning af den svenska riksdagens utskottsväsende. Aa. Lund 1908. 154 sidor. Häftad. Nött rygg. (#6965)100:-
Malmström, Carl Gustaf Sveriges statskunskap i kort sammandrag.. Fjerde upplagan, Upsala 1876. (2),83 sidor. Häftad. Namnteckning på omslaget, annrs fint ex. (#220002)100:-
Mandel, Ernest Från klassamhälle till kommunism.. Stockholm 1976. 148 sidor + Studiehandledning, 38 sidor. Limhäftad + klammerhäftad. Namnteckning. (#207885)150:-
Melander, Carl Gustaf Regementsorgan och riksdagsarbete.. Idéutveckling från 1809. Aa. Upps 1938. 180 sidor. Häftad. (#6963)100:-
Melander, C.G. Svenskt riksdagsskick.. Sthlm 1948. 175 sidor. Häftad. (#173851)135:-
Mellquist, Einar D. Sveriges väg från envälde till parlamentarism.. Stockholm 1972. 78 sidor. Häftad. Namnteckning. (#6961)80:-
Molin, Björn, Den nya utmaningen. Ett debattinlägg om demokratins framtid, om vem som skall bestämma och om möjligheterna att lösa framtidsproblem.. Aldus 1977. 96 sidor. Limhäftad. Namnteckning. (#208052)120:-
Myrberg, Israel Om tjänstemäns oavsättlighet.. En redogörelse för svensk praxis. Lund 1925. 124 sidor. Häftad. (#133074)125:-
Naumann, Christian Svenska statsförfattningens historiska utveckling.. Sthlm 1864. VIII, 448 sidor. Halvfranskt band. (#104077)200:-
Nevéus, Torgny Sörmlandstinget 1938-1965.. Illustrerad. Nyköping 1972. 280 sidor + 5 utvikbara kartor + utvikbar tab. Original klotband. (#8518)125:-
Nielsen, Peder Kommunindelning och demokrati.. Om sammanläggning och delning av kommuner i Sverige. Akad. avh. Uppsala 2003. 367 sidor. Häftad. (#109365)200:-
Nilsson, August Den svenska riksdagen under Erik XIV:s regering.. Aa Karlstad 1886. 56 sidor. Häftad. (#35704)140:-
Nilsson, Göran B. Självstyrelsens problematik.. Undersökningar i svensk landstingshistoria 1839-1928. Aa. Upps 1967. VIII, 56 sidor. Häftad. (#8514)65:-
Nilsson, J.E. Författningsrevisionen 1918-1921 m.m. En kort handledning.. Lund 1920. 64 sidor. Häftad. (#220777)100:-
Nilsson-Stjernquist, Nils Riksdagens och kronans fasta egendom.. Tolkningen och tillämpningen av § 77 regeringsformen. Lund 1950. 392 sidor. Häftad. (#104633)160:-
Nilsson-Stjernquist, Nils Ständerna, statsregleringen och förvaltningen.. Striden om makten över utgifterna 1809-1844. Aa. Lund 1946. 428 sidor. Häftad. (#6976)100:-
Norberg, Anders & Tjerneld, Andreas Tvåkammarriksdagen 1867-1970, 2.. Ledamöter och valkretsar. Östergötlands län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmars län, Gotlands län, Hallands län. Illustr. Sthlm 1985. 438 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#7023)160:-
Norberg, Anders, Tjerneld, Andreas & Asker, Björn Tvåkammarriksdagen 1867-1970, 3.. Ledamöter och valkretsar. Blekinge län, Kristianstads län, Malmöhus län. Illustr. Sth 1986. 316 sidor. Originalband med skyddsomslag. (#41526)150:-
Norberg, Johan Den svenska liberalismens historia.. Timbro, Sthlm 1998. 357 sidor + planscher. Original klotband. Skyddsomslag. Namnteckning. (#25278)180:-
Nordlund, Karl Den svenska reformationstidens allmänna statsrättsliga idéer.. I deras samband med den politiska utvecklingen. Sthlm 1900. 248 sidor. Halvklotband. Titelblad och inledning saknas (#162079)100:-
Nordlund, Karl Den svenska reformationstidens allmänna statsrättsliga idéer.. I deras samband med den politiska utvecklingen. Sthlm 1900. x, 248 sidor. Halvfranskt band. Lite blyertsförstrykningar. (#117958)185:-
Nothin, Torsten Svenskar under ämbetsmän och fogdevälde.. Sthlm 1956. 169 sidor. Häftad. (#209324)125:-
Nothin, Torsten Svenskar under ämbetsmän och fogdevälde.. Sthlm 1956. 169 sidor. Original klotryggsband. (#14592)125:-
Nyman, Olle Utländska statsskick.. En komparativ översikt. Sthlm 1964. 196 sidor. Pocket. (#86381)100:-
Nytt Representations-förslag.. Af Bonde-ståndet, såsom dess gemensamma tankar, hänvisat till Konstitutions-Utskottet 1845. Sthlm 1845. 90 sidor + tabell. Häftad. Oskuren med tryckta originalomslag. (#123992)200:-
Ohlander, Ann-Sofie Staten var en man ...?. Utvecklingsrådet 2000. 141 sidor. Häftad. Dedikation. (#207231)135:-
Olsson, john Svensk kommunalförvaltning.. Andra upplagan, Malmö 1958. 477 sidor. 4:o. Imiterat skinnband. (#219061)200:-
Olsson, Ragnar Riksdagsmannavalen till bondeståndet under den senare delen av frihetstiden (1740-1772).. Lund 1948. 125 sidor. Häftad. (#8460)125:-
Om representationsfrågan.. Framställning af den vid slutet af 1862-1863 årens riksdag utsedda Central-Komité. Andra upplagan, Stockholm 1864. 56,(8) sidor. Häftad med tryckta originalomslag. (#187217)150:-
Petersen, Hans Kristian Försvars-skrift för H. E. Statsministern, m.m. Lövenskiold i den mot honom inför riksrätten anställda rättegång.. Öfversättning. Stockholm 1836. 63 sidor. Häftad, oskuren utan omslag. Løvenskiold var norsk statsminister i Stockholm 1828-1841. (#220891)250:- (bild)
Peterson, Stigendal och Fryklund. Skånepartiet.. Lund 1988. 290 sidor. Häftad. (#175521)120:-
Petersson, Olof Metaforernas makt.. Stockholm 1987. 204 sidor. Limhäftad. Namnteckning. (#208183)145:-
Petersson, Olof (red.) De politiska spelreglernas betydelse.. SNS författningsprojekt 2004. 112 sidor. Häftad. Stämpel. (#217433)100:-
Pettersson, Ove Byråkratisering eller avbyråkratisering.. Administrativ och samhällsorganisatorisk strukturomvandling inom svenskt vägväsende 1885-1985. Aa Upps. 1988. 197 sidor. Häftad. (#15054)125:-
Protocoller, Hållne hos Högloflige Ridderskapet och Adeln wid Riksdagen i Stockholm år 1789 1-2.. Stockholm 1809. 1012 sidor. Samtida pappband. 2 volymer. Stämplar. (#172268)1000:-
Prästeståndets riksdagsprotokoll 24.. 1778-1779. Utgiven av Stefan Lundhem. Sth 1990. 296 sidor. Original klotband. (#20190)100:-
Prästeståndets riksdagsprotokoll 25.. 1786. Utgiven av Stefan Lundhem. Sth 1987. 354 sidor. Inbunden. (#45216)125:-
Raab, Adam Johan Register,. Och Summariskt Innehåll Utaf Alla the Kongl. Resolutioner, Förordningar, Placater Och flera Acta Publica hwilka Ifrån 1737. Års början til 1744. Års slut genom Kongl. Tryckeriet utgångne äro. Samt dito för 1945 och 1746. Stockholm, Tryckt uti thet Kongl. Tryckeriet Utan år (1745-1747?). (12), lx, 387, (1), 82, 74 sidor. Liten 4:o. Samtida, något skadat helt skinnband. Pärmstämpel: I. Hölling. (#149569)750:-
Raynal, Abbé [Guillaume] Histoire du Stadhouderat. Depuis son origine jusqu'a present.. Revûë, corrigée, châtiée, & purgée de ses Faussetés par Mr. Rousset. Amsterdam, Jacob Ryckhoff 1749. Engraved title-vignett and another vignette. xvi,316 pages + folding table. Contemporary leather binding with slightly worn surface. (#200529)500:- (bild)
Representations-kommittens samhälls-lära och derpå grundade förslag.. Stockholm 1847. (2),64 sidor. Häftad med tryckta omslag. (#221093)120:-
[Reuterskiöld, Carl Axel] Om de ministeriella ärendena. och formerna för deras behandling i Sverige-Norge. Ett bidrag af R.C.A. Uppsala 1891. 69 sidor. Häftad. (#12603)85:-
Ricknell, Lars Statsskick.. Hur vårt statsskick fungerar. En presentation av den nya författningen. Sthlm 1975. 287 sidor. Pocket. (#119190)100:-
Riksdagen genom tiderna.. Av Herman Schück m.fl. Illustrerad. Sthlm 1985. 349 sidor. Stort format. Förlagsband med skyddsomslag. (#6978)200:-
Riksdagens ledamöter 1994/95.. Stockholm 1995. Porträtt. 148 sidor. Häftad. (#217617)100:-
Riksdagens ledamöter 1997/98.. Stockholm 1997. Porträtt. 144 sidor. Häftad. (#217871)100:-
Ringborg, Carl Wilh. Omröstningen och Folkviljan. eller Folkets beslut i representationsfrågan med commentarier. Sthlm 1865. 48 sidor. Häftad i tryckta originalomslag. (#109087)140:-
Ringborg, Carl Wilh. Omröstningen och Folkviljan. eller Folkets beslut i representationsfrågan med Commentarier. Sthlm 1865. 48 sidor. Häftad. Oskuren. Tryckta originalomslag. (#109477)150:-
Rydén, Bengt (red.) Makt och vanmakt. Lärdomar av sex borgerliga regeringsår.. SNS 1983. 220 sidor. Limhäftad. Namnteckning. (#207948)125:-
Rydin, Herman Ludvig Om 1809-10 års riksdags statsrättsliga betydelse för statsregleringen I-II.. Uppsala 1876. 114 sidor. Häftade. 2 delar. (#29624)120:-
Rydin, Herman Ludvig Svenska riksdagen I-II:1-2.. Afhandling i statsrätt. I. Riksdagens sammansättning och inträde i verksamhet. II:1. Riksdagens verksamhetsområde och rättigheter. II:2. Ordningen för riksdagsärendenas handläggning, riksmötes afslutande och upplösning. Sth 1873-79. VI, 260 + XII, 387 + XII, 412 sidor. I ett halvfranskt band. Understrykningar. (#137464)300:-
Sahlin, C.Y. Om ministrarne i den konstitutionela monarkien enligt Boströms lära.. Upsala 1877. 42 sidor. Häftad. Främre omslag loss och skadat. Stämpel. (#126066)100:-
Samhälle och Riksdag I-V.. Historisk och statsvetenskaplig framställning utgiven i anledning av tvåkammarriksdagens 100-åriga tillvaro. (Bibliografi i del V). Stockholm 1966-67. 493; 358; 245; 505; 216 sidor. Original klotband. 5 volymer. Stämplar. (#3147)450:-
Samhälle och Riksdag I-V.. Historisk och statsvetenskaplig framställning utgiven i anledning av tvåkammarriksdagens 100-åriga tillvaro. (Bibliografi i del V). Stockholm 1966-67. 493; 358; 245; 505; 216 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. 5 volymer. (#219120)500:-
Segerstedt, T. Torgny m.fl. Välfärdsstatens psykologi.. Ratio 1983. 134 sidor. Limhäftad. Namnteckning. (#207953)100:-
Sen, Walzer och Rawls, Idéer om rättvisa.. Tiden, Stockholm 1989. 265 sidor. Förlagsband. Volym 1 i Tidens idéserie. (#208030)145:-
[Silverstolpe, Axel Gabriel] Försök till utveckling af grunderna för svenska regerings sättet.. Stockholm, Olof Granh 1812. (4),111,(1) sidor. Oskuren, häftad i tryckta omslag. främre omslag med fläck, bakre saknas. (#220073)150:-
[Silverstolpe, Axel Gabriel] Försök till utveckling af grunderna för svenska regerings sättet.. Stockholm, Olof Granh 1812. (4),111,(1) sidor. Oskuren, häftad i tryckta omslag. Ryggen nött. (#187091)250:-
SOU 1935:5 Förslag till ändrade bestämmelser rörande allmänna handlingars offentlighet.. Avgivet av inom Justitiedepartementet tillkallade sakkunniga. Sthlm 1935. 79 sidor. Inklistrad i styva pärmar. Stämpel. (#176051)140:-
SOU 1952:8 Folkomröstningsinstitutet i Schweiz.. En undersökning gällande huvudsakligen tiden efter år 1918 av Elis Håstad. Bilaga 1 till 1950 års folkomröstnings- och valsättsutrednings betänkande II. Sthlm 1952. 216 sidor. Häftad. Dedikation. (#140547)150:-
SOU 1975:41 Kommunal demokrati.. Huvudbetänkande. Sthlm 1975. 485 sidor. Häftad. Bläckunderstrykningar. (#90972)150:-
SOU 1994:12 Suveränitet och demokrati.. Betänkande av EG-konsekvensutredningarna: Subsidiaritet. Stockholm 1994. 245 sidor. Häftad. Namnteckning. (#207760)150:-
SOU 1997:56 Folket som rådgivare och beslutsfattare.. Betänkande av Folkomröstningsutredningen. Av Olof Ruin m.fl. Stockholm 1997.208 sidor. Häftad. (#207204)175:-
Statskontoret 1680-1980.. En jubileums- och årsskrift. Illustr. Vällingby 1980. 224 sidor. Häftad. Lite hundörat ex. (#3179)100:-
Statsvetenskapliga studier.. Till Statsvetenskapliga föreningens i Uppsala tjugofemårsdag 7/11 1944 av medlemmar. Uppsala 1944. 701 sidor. Häftad. Stämpel. (#162100)150:-
Stavenow, Ludvig (utg.) Ur kanslirådet Jacob von Engeströms papper. Förslaget till regeringsform jämte därmed samhörande uppsatser och utkast.. Göteborg 1911. viii,27 sidor. Häftad. Fuktfläck i nederkant. Inbjudningsskrift. (#220418)90:-
Sterzel, Fredrik Om riksdagsupplösning och nyvalsförornande.. Akad. avh. Uppsala 1961. 384 sidor. Häftad. (#48545)150:-
Strateman, Catherine (ed) The Liverpool Tractate.. An Eighteenth Century Manual on the Procedure of the House of Commons. Edited with an introduction by Catherine Strateman. Diss. New York 1937. XCII, 105 pages. Softcover. Good condition besides small stamp on front wrapper. (#111033)275:-
Strindberg, August Folkstaten.. Studier i den stundande författningsrevisionen. Frams Förlag, Stockholm 1910. 88 sidor. Oskuren, haäftad, med något lite solblekt omslag. Originalupplagan. (#178836)200:-
Studier över den svenska riksdagens kontrollmakt.. Utg. Axel Brusewitz. Lund 1930. 413 sidor. Häftad. (#6920)150:-
Ståhl, Manne Ett landstingssekel.. Värmlands läns landsting 1862-1962. Illustr. Karlstad 1962. 322 sid. En del blyertsunderstrykn. samt bläcknoteringar i registrets marginaler. (#47588)110:-
Sundberg, Halvar G.F. Bidrag till frågan om besluts verkställbarhet enligt kommunallagarna.. Lund 1924. 72 sidor. Häftad. (#133073)100:-
Sunesson, Sune Politik och organisation.. Staten och arbetarklassens organisationer. Aa Sth 1974. 206 sidor. (#43872)120:-
Svenska Riksrådets protokoll.. Stenografiska protokoll I, 1674-1675. Tolkade av Hilding Svensson. Utgivna ar Riksarkivet genom Lennart Thanner och Christer Danielson. Sthlm 1975. 465 sidor. Häftad. (#178195)145:-
Sveriges Grundlagar jemte de vigtigaste dithörande författningar. Utgifna af W. Uppström. Stockholm 1891. 92 sidor. Dekorerat original klotband. Fint ex. Vidlagt: Supplement till Sveriges Rikes lag innehållande nya strafflagen och nya väglagen. 1892. 14 + 20 sidor. Häfte. (#189423)150:-
Sveriges Grundlagar och Konstitutionella stadgar jemte Kommunallagarna samt Noges Grundlov.. Utgifna af W. Uppström. Andra upplagan. Stockholm 1892. 232 sidor. Original klotryggsband. Fint ex. (#71815)200:-
Sveriges och Norges traktater med främmande magter.. Jämte andra dit hörande handlingar utgufne af O.S. Rydberg. Första delen, 1815-1845 647 sidor. Mer utkommet. (#184309)300:-
Sveriges Ridderskaps och Adels Riksdagsprotokoll.. Del 1, (1627) - 4, (-1651), del 5:2 (1655), del 7 (1660) - del 17, (1714). Sthlm 1904-10. 1-3 samt 9-17 inbundna i pappband, 4 och 5 häftade, 7-8 klotband. OBS! Del 5:1 och del 6 saknas. De flesta delarna finns i lösa häften. Pris per del 200:- (#172279)4000:-
Sveriges Ridderskaps och Adels Riksdagsprotokoll från och med år 1719.. Lösa delar av de första 15 volymerna finns. Pris per del (#183912)200:-
Sveriges styrelse.. Av Andrén, Tingsten, Herlitz och Sundberg. Sth 1939. 221 pp + utvikbar tabell. Inb. (#14598)100:-
Svärd, Lydia Väckelserörelsernas folk i Andra kammaren 1867-1911.. Frikyrkliga och lågkyrkliga insatser i svensk politik. Aa Sthlm 1954. XI, 364 sidor. Häftad. (#46613)145:-
Tham, Wilhelm Bidrag till Svenska Riksdagarnes och Regeringsformernas historia.. Från midten af sjuttonde århundradet. Sth 1845-1848. 984 sidor. Inbunden. 2 volymer. (#7010)340:-
[Theorell, Sven Lorens] Öfver svenska national-representationens ombildning.. Betraktelser. Sthlm Hörberg, 1844. 76 sidor. Häftad. Skuren. Sista arket loss. Ej omslag. (#109485)150:-
Thermænius, Edvard Kontrasignationsinstitutet.. Uppkomst och betydelseutveckling i samband med det konstitutionella styrelsesättets segertåg i Europa. Lund 1955. 112 pp. (#7008)60:-
Tingsten, Herbert Skall kungamakten stärkas?. Kritik av författningsförslaget. Sthlm 1964. 71 sidor. Pocket. (#116266)100:-
Tityrus Hvar ligger felet?. En på politiska iakttagelser grundad fråga. Stockholm 1872. 32 sidor. Häftad i tryckta omslag. Genomgående fuktfläck. (#187117)100:-
Tocqueville, Alexis de: De la démocratie en Amérique. I-II (of 4).. Seconde édition. Paris, Cosselin 1835. (4),387,(1) + (4),435,(1) pages + folding map. Old half leather. Interior and map clean. Only very few blown spots. Old library numbers on titles This second edition was published the same year as the first, 1835. Volume 3-4 was published 1840. (#215273)5000:- (bild)
Tocqueville, Alexis de: De la démocratie en Amérique. I-II (of 4).. Sixième édition revue et corrigée. Paris, Cosselin & Coquebert 1838. (4),358(4),423,(1) pages + folding map. Old half leather. Interior and map clean. Book-plate: Axel Ludvig Hegardt. First edition 1835. Volume 3-4 in this edition was published 1840. (#215259)1600:- (bild)
Torell, Johan Edvard Om konungens utnämningsrätt till ämbeten enligt 1720 års regeringsform. I.. Allt som utkom. Aa Upps. 1876. 60 sidor. (#14601)95:-
Trackett (Reynolds), Mary Fitzmaurice, Interdepartmental Commitees in the National Administration.. Dissertation, New York, Columbia Univ. 1939. 180 pages. Soft covers. Small stamp on front cover. Very fine. First edition. (#205842)200:-
Transsumt af Högloflige Ridderskapets och Adelns Protocoller, angående Tryckfrihets-frågans behandling wid Urtima Riksdagen i Örebro År 1812.. Strengnäs, Ekmarck 1812. (2),185 sidor. Halvfranskt band. Namnteckning på titelbladet. (#200546)350:- (bild)
Tännsjö, Torbjörn Demokratimätning. En inblick i den statsvetenskapliga skolastiken.. Akademilitteratur 1978. 100 sidor. Häftad. (#208221)125:-
Wahlström, Cristina Rätt Råd Kraft Dåd.. Om kommunal styrelse och förvaltning i Uppsala under 100 år (1862-1970). Framväxt och utveckling. Illustrerad. Uppsala 1997. 530 sidor. Häftad. Namnteckning. (#191854)150:-
Wahrenberg, C.G. (utg.) Svenska prästeståndets protokoll från år 1719.. I. 1719-1720. 329 sidor. Häftad. (#183351)140:-
Wallengren, Sigfrid Förstakammarfrågan inför svenska riksdagen efter 1866.. Lund 1916. 300 sidor. Häftad. (#7019)140:-
[Wallmark, Pehr Adam] Öfversigt af de förnämsta åtgärder inom förvaltningens alla grenar,. ifrån år 1809 till och med 1833. Sth 1835. (4) LXII + 450 pp. Gråpapperomslag. (#14587)170:-
[Wallmark, Pehr Adam] Öfversigt af de förnämsta åtgärder inom förvaltningens alla grenar,. ifrån år 1809 till och med 1838. Sth 1839. LXIX + 549 pp. Insatt i modernt blått pappomslag. (#14588)125:-
Varenius, Otto Om riksföreståndarskap enligt Sveriges och Norges grundlagar.. Upps. 1891. VI, 72 pp. Trasigt omsl. (#41350)100:-
Varenius, Otto Om riksföreståndarskap enligt Sveriges och Norges grundlagar.. Upps. 1891. vi,72 sidor. Häftad. (#3277)120:-
Westerhult, Bo Underdåniga påtryckningar.. Fögderitjänstemännens intressebevakning från 1800-talets början till år 1918. Lund 1969. 355 sidor. Häftad. (#36316)125:-
Westerståhl, Jörgen Den kommunala självstyrelsen 1.. Ett forskningsprogram. Sthlm 1970. 100 sidor. Häftad. (#123403)135:-
Wirtén, Per, Populisterna. En berättelse om folkets århundrade.. Stockholm 2000. 288 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#208249)150:-
von Hartmansdorff, Aug. Förslag till Svenska Folk-representationens ombildning och dermed sammanhängande ändringar i Förenings-acten med Norrige, samt Grundlagarne och Val-stadgarne för Sverige.. Sth 1851. [490] sidor. Häftad, nötta omslag. (#39903)200:-
von Stiernman, Anders Anton Samling utaf Kongl. Bref, Stadgar och Förordningar etc. 1.. Angående Sweriges Rikes Commerce, Politie och Oeconomie Uti Gemen, Ifrån Åhr 1523. in til närwarande tid. Uppå Kongl. Maj:ts Nådigste Befallning Giord. Första Del (1523-1632) Stockholm, Kongl. Tryckeriet 1747. (48), 1020. Liten 4:o. Samtida halvfranskt band. Textytan delvis bruntonad. (#149088)1000:-
von Stiernman, Anders Anton Samling utaf Kongl. Bref, Stadgar och Förordningar etc. 2.. Angående Sweriges Rikes Commerce, Politie och Oeconomie Uti Gemen, Uppå Kongl. Maj:ts Nådigste Befallning Giord. Andra del (1633-1659) Stockholm, Kongl. Tryckeriet 1750. (32),898 sidor. Liten 4:o. Samtida halvfranskt band. (#149086)1000:-
von Stiernman, Anders Anton Samling utaf Kongl. Bref, Stadgar och Förordningar etc. 4.. Angående Sweriges Rikes Commerce, Politie och Oeconomie Uti Gemen, Uppå Kongl. Maj:ts Nådigste Befallning Giord. Fierde del (1673-1688) Stockholm, Kongl. Tryckeriet 1760. (62),1210 sidor + en utvikbar plansch. Liten 4:o. Samtida halvfranskt band. (#149085)1000:-
von Stiernman, Anders Anton Samling utaf Kongl. Bref, Stadgar och Förordningar etc. 5.. Angående Sweriges Rikes Commerce, Politie och Oeconomie Uti Gemen, Uppå Kongl. Maj:ts Nådigste Befallning Giord. Femte del. (1689-1707). (Samt) Register Öfwer Innehållet Af alla Fem hittils utkomne Delar ... Stockholm, Kongl. Tryckeriet 1766 och Peter Hesselberg, 1771. (60),1000,(6),240 sidor. Liten 4:o. Samtida halvfranskt band. (#149084)1000:-
von Stiernman, Anders Anton Samling utaf Kongl. Bref, Stadgar och Förordningar etc. 6.. Angående Sweriges Rikes Commerce, Politie och Oeconomie Uti Gemen, Uppå Kongl. Maj:ts Nådigste Befallning Giord. Sjette delen (1708-1718) (samt) Register Öfwer Innehållet Af alla Fem hittils utkomne Delar ... Stockholm, Peter Hesselberg 1775 och 1771. (40), 584, (6),240 sidor. Liten 4:o. Samtida halvfranskt band. (#149080)1000:-
von Sydow, Björn Vägen till enkammarriksdagen. Demokratisk författningspolitik i Sverige 1944-1968.. Stockholm 1989. 378 sidor. Original klotband. Före detta biblioteksbok. Recensions ex. (#218425)140:-
Välloflige Borgare-ståndets protocoll vid Riksdagen 1840 och 1841, i fråga om en förändrad National-representation.. Med åtföljande handlingar. Sthlm 1843. 368 sidor. Nyare halvklotband. (#183623)300:-
Åkerman, Fr. Förslag till svenska representationssättets ombildning,. uppgjort af den utaf åtskillige Ridderskapet och Adelns medlemmar utsedde Komité och, såsom Motion, till R.H.S. Konstitutions-Utskotts pröfning ingivet af Fr. Åkerman. Sthlm 1944. 40 sidor. Häftad. Tryckta originalomslag. (#109470)150:-
Åkerman, Nordal (red.), Byråkratin - ett nödvändigt ont?. Stockholm 1973. 148 sidor. Limbunden. Namnteckning. Det nya samhället 10 (#208029)135:-
Öberg, Nils Gränslös rättvisa eller rättvisa gränser?. Om moraliska dilemman i välfärdsstaters invandrings- och invandrarpolitik. Aa Upps. 1994. 186 sidor. Häftad. (#81247)150:-
Örebro läns landsting ett sekel.. Illustrerad. Örebro 1963. 74 sidor. Original linneband. (#170815)100:-
[Örnberg, Lars Magnis Victor], Anteckningar om Kammarkollegiet I (allt som utkom).. Stockholm 1874. 64 sidor. Häftad i tryckta omslag. Nött rygg. (#203880)100:-
Österud, Öyvind, Vad är nationalism?. Stockholm 1997. 167 sidor. Häftad. (#203291)150:-

Redins Antikvariat E-mail: books@redins.se Top of page Back to home page