Redins Antikvariat Allmän svensk och nordisk historia. Back to home page

Alin, Oscar Om unionens betydelse för Sverige.. Stockholm 1896. 14 sidor. Häftad. Stämpel. (#180828)100:-
Anonym Flaggfrågan.. Stockholm 1899. Häftad utan omslag. Medföljer "Upsala". (#220425)100:-
Anonym Hvad bjuda rättvisan och klokheten från svensk synpunkt i norska flaggfrågan?. Göteborg 1899. 32 sidor. Häfte. Medföljer Stockholms Dagblad. (#180990)100:-
Anonym Hvar äro vi nu? Hvad är för oss att göra?. Några ord med anledning af den norska frågan. Af En Svensk. Stockholm 1884. 14 sidor. Häftad. (#180991)100:-
Anonym I unionsfrågan V. Hvad "våra högerpatrioter" vilja och icke vilja i unionsfrågan af V.. Stockholm 1892. 32 sidor. Häftad. Stämpel på omslaget. Serie av minst 6 häften, troligen av olika författer som utkom 1891.92. (#220413)100:-
Blomqvist, Theodor Den första unionskommittén.. (1839-1844) Jämte en översikt över unionsrevisionismens dittillsvarande utveckling. Akad. avh. Lund (Uppsala) 1917. 395 sidor. Häftad. (#53686)185:-
Blomqvist, Theodor Den första unionskommittén.. (1839-1844) Jämte en översikt över unionsrevisionismens dittillsvarande utveckling. Akad. avh. Lund (Uppsala) 1917. 395 sidor. Häftad. Saknar omslag. Stämpel (#90813)135:-
Den svensk-norska unionsförfattningens tillkomst.. En öfversikt af N.E. Upsala 1894. 32 sidor. Häftad. Tryckta originalomslag. (#109453)150:-
Ebbell, I. Om Unionsforslagets Betydning for Norge.. Christiania 1871. (4), 274 sidor. Häftad. Nötta omslag. Stämpl. Aftryk af en række artikler i Morgonbladet. (#103991)200:-
Ekdahl, N.J. Den norska frågans historik.. Stockholm 1860. 40 sidor. Oskuren, häftad med tryckta omslag varav det främre loss. (#220424)150:-
Emanuelson, Kjell Den svensk-norska utrikesförvaltningen 1870-1905.. Dess organisations- och verksamhetsförändring. Aa Lund 1980. 173 sidor. Häftad. (#15883)145:-
Fontander, Björn Käraste Pontus.. Brev från kronprins Gustav under unionkrisen. Illustrerad. Stockholm 1999. 196 sidor. Förlagsband. (#161137)140:-
Forssell, Hans Uttalanden i konsulatfrågan.. Utg. Harald Hjärne. Sth 1905. 136 sidor. Häftad. (#12723)125:-
Hadenius, Stig Fosterländsk unionspolitik.. Majoritetspartiet, regeringen och unionsfrågan 1888-1899. Aa Upps. 1964. 420 sidor. Häftad. (#16123)160:-
[Hallgren, Johan Alfred] Två bröder.. En enkel berättelse om unionen mellan Sverige och Norge. Till svenska folkets tjenst af Junius. Göteborg 1895. 60 sidor. Häftad. Tryckta originalomslag. (#109478)150:-
Hammar, Inger För freden och rösträtten.. Kvinnorna och den svensk-norska unionens sista dagar. Lund 2004. 254 sidor. Inbunden med skyddsomslag. Dedikation. (#184153)160:-
Hjärne, Harald Nitet för unionens revision.. Tal vid ett offentligt möte i Upsala den 27 oktober 1895. Upsala 1895. 32 sidor. Häftad. (#159646)80:-
Hjärne, Harald Norska frågans nuvarande läge.. Särtryck ur Svensk tidskrift 1894, 10. Upsala 1895. (2),47 sidor. Häftad. Bit av främre omslaget bortklippt. (#220414)100:-
Hjärne, Harald Norska högerns realpolitik.. Upsala 1892. 24 sidor. Häftad. Särtryck ur Svensk Tidskrift. (#159636)100:-
Hjärne, Harald Unionsfaran.. Sthlm 1905. 75 sidor. Häftad. (#159630)75:-
Hjärne, Harald Unionsrevisionismen.. Tal vid ett offentligt möte i Upsala den 27 oktober 1895. Upsala 1895. 27 sidor. Häftad. (#159642)75:-
I unionsfrågan.. Brefväxling mellan Bjørnstjerne Bjørnson och Harald Hjärne. Upsala 1893. 19 sidor. Häftad. Särtryck ur Svensk Tidskrift. (#159633)75:-
Jarlsberg, F. Wedel 1905. Kongevalget.. Illustrerad. Oslo 1946. 320 sidor + planscher. Förlagets klotryggsband. (#17592)165:-
Jensen, Magnus Norges historie.. Unionstiden 1814-1905. Oslo 1963. 218 sidor. Markeringar med markeringspenna. Pocket. (#213777)90:-
Jensen, Magnus Norges historie.. Unionstiden 1814-1905. Oslo 1963. 218 sidor. Pocket. (#129190)100:-
Kjellén, Rudolf Unionen sådan den skapades och sådan den blifvit. I. Den ursprungliga unionen.. Föreninge Heimdals folkskrifter N:r 1, Stockholm 1893. 51 sidor. Häftad. Blyertsunderstrykningar. 3 delar utkom. (#220775)100:-
Knaplund, Paul (ed.) British Wiews on Norwegian-Swedish Problems 1880-1895.. Selections from the diplomatic correspondence. Oslo 1952. xvi,272 pages. Soft covers. (#183610)180:-
Lagerroth, Fredrik Sverige och Eidsvollsförfattningen.. Lund 1973. 100 sidor. Häftad. (#117930)140:-
Petré, Torsten Svenska regeringen och de norska frågorna 1884-1886.. Uppsala 1944. 132 sidor. Häftad. (#101349)135:-
Raab, Carl Unionen Sverige-Norge år 1901 jemte förslag till förändrad unionsakt.. Andra förökade upplagan. Vexiö 1902. 45 sidor. Häftad. Tryckta originalomslag. (#109460)150:-
Raab, Carl Unionen Sverige-Norge år 1901 jemte förslag till förändrad unionsakt.. Vexiö 1901. 43 sidor. Häftad. Tryckta originalomslag. (#109458)150:-
Rydin, Herman Ludvig Föreningen emellan Sverige och Norge från historisk och statsrättslig synpunkt betraktad.. Uppsala 1863. 368 sidor + 150 sidor bilagor. Halvklotband. (#17589)200:-
Skjaevesland, Odd Inge Ministerhotellet.. Unionens bortglömda maktarena. Illustrerad. Sthlm 2005. 348 sidor. Förlagets klotband med skyddsomslag. (#179114)150:-
Stattholder Carl Mörners brev till Carl Johan 1816-1818.. Utg. av Sofie Aubert Lindbaek og Reidar Omang. Oslo 1938. 365 sidor. Häftad. (#190881)170:-
Stenberg, Kay Sverige-Norges skandinaviska allianspolitik 1863.. Det officiella skedet. Aa H-fors 1943. 288 sidor. Häftad. (#25276)120:-
Svenson, Axel Brödrafolkens väl.. Historien och urkunderna om unionsförhållandet. Den norska krisens verkliga faror. En protest mot sträfvandena för svensk öfverhöghet inom unionen. Fred på Skandinaviska halfön. Helsingborg 1895. 48 sidor. Häftad. Tryckta originalomslag. (#109439)150:-
[Uggla, Claes Gust.] Norska författningstvisten från ny sympunkt.. Lösning. Norske konungen och det norska folket vördsamt tillegnad af -l-. Sthlm 1883. 32 sidor. Häftad. Saknar främre omslag. (#109076)100:-
[Uggla, Claes Gust.] Norska författningstvisten från ny sympunkt. Lösning.. Norske konungen och det norska folket vördsamt tillegnad af -l-. Sthlm 1883. 32 sidor. Häftad med tryckta omslag. (#221073)150:-
Union och secession.. Perspektiv på statsbildningar och riksupplösningar. Red. Sven Eliaeson och Ragnar björk. Sthlm 2000. 336 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#175086)165:-
Union & secession.. Perspektiv på statsbildningsprocesser och riksupplösningar. Red. Sven Eliæson & Ragnar Björk. Sthlm 2000. 336 sidor. Förlagsband i skyddsomslag. (#158776)150:-
Unionsfrågan och Sveriges försvar.. Upsala 1892. 37 sidor. Häftad. (#159641)100:-
Unionsåret 1905 - dramatik och vardag. Två brevväxlingar.. Wilhelm och Lizinka Dyrssen. Joachim och Martina Åkerman. Utgivna genom Evabritta Wallberg. Illustr. Sthlm 2005. 328 sidor. Originalklotband i skyddsomslag. (#111309)150:-
Wasberg, Gunnar Christie Forsvarstanke og suverenitetsprinsipp.. Kretsen om Aftenposten i den unionspolitiske debatt 1890-mars 1905. Aa Oslo 1963. 231 sidor. Häftad. (#17055)120:-
Vedung, Evert Unionsdebatten 1905.. En jämförelse mellan argumenteringen i Sverige och Norge. Aa Upps. 1971. 476 sidor. Häftad. (#3774)200:-
Vedung, Evert och Brundin, Margareta Unionsupplösningens riksdagar. 1905 speglat i protokoll, anteckningar, dagböcker 1-2.. Sveriges Riksdag 2005. 1380 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. 2 volymer. (#210277)600:-
Weibull, Jörgen Carl Johan och Norge 1810-1814. Unionsplanerna och deras förverkligande.. Lund 1957. VIII, 375 sidor. Häftad. (#16408)250:-
Weibull, Jörgen Inför unionsupplösningen 1905.. Konsulatfrågan. Sth 1962. 450 sidor. Häftad. (#15874)170:-

Redins Antikvariat E-mail: books@redins.se Top of page Back to home page